เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

oab distribution point แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • ตําแหน่งการแจกจ่าย oab
 • oab distribution     ตําแหน่งการแจกจ่าย oab
 • distribution     n. การแจกจ่าย ที่เกี่ยวข้อง: การปันส่วน, การกระจาย, การแบ่งสรร
 • point     1) n. ความคิดเห็น ชื่อพ้อง: idea, opinion 2) n. จุดประสงค์
 • offline address book distribution point    ตําแหน่งการแจกจ่ายสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์
 • oab generation    การสร้าง oab
 • t-distribution    n. exp. การแจกแจงที [kān jaēk jaēng thī]
 • at the point of    พร้อมสําหรับทําบางสิ่ง
 • at this point    idm. ปัจจุบันนี้ ที่เกี่ยวข้อง: ขณะนี้
 • be on the point of    1. v. ขยับ [kha yap] 2. v. exp. กำลังจะ [kam lang ja]
 • be to the point    v. เข้าแง่ [khao ngaē]
 • in point    เข้าประเด็น สัมพันธ์กัน เข้าเรื่องกัน ตรงประเด็น
 • not to the point of    X ไม่ถึงขั้น [mai theung khan]
 • on that point    ในเรื่องนั้น
 • on the point    ใกล้อันตราย ใกล้เข้ามา ใกล้จะถึง ใกล้จะบังเกิดขึ้น จวนตัว
 • on the point of    idm. พร้อมสำหรับทำบางสิ่ง ชื่อพ้อง: at the point of คำตรงข้าม: at the point of