เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

oab distribution แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • ตําแหน่งการแจกจ่าย oab
 • distribution     n. การแจกจ่าย ที่เกี่ยวข้อง: การปันส่วน, การกระจาย, การแบ่งสรร
 • oab distribution point    ตําแหน่งการแจกจ่าย oab
 • oab generation    การสร้าง oab
 • t-distribution    n. exp. การแจกแจงที [kān jaēk jaēng thī]
 • age distribution    องค์ประกอบทางอายุ การกระจายตัวทางอายุ พีระมิดอายุ โครงสร้างอายุ รูปแบบอายุ
 • asymmetric distribution    n. exp. การแจกแจงแบบไม่สมมาตร [kān jaēk jaēng baēp mai som māt]
 • bernoulli distribution    การแจกแจงทวินาม
 • beta distribution    n. exp. การแจกแจงบีตา [kān jaēk jaēng bī tā]
 • bimodal distribution    n. exp. - การแจกแจงทวิฐานนิยม [kān jaēk jaēng tha wi thān ni yom] - การแจกแจงแบบสองยอด [kān jaēk jaēng baēp søng yøt]
 • binomial distribution    n. exp. การแจกแจงทวินาม [kān jaēk jaēng]
 • channel of distribution    n. exp. - ช่องทางการจัดจำหน่าย [chǿng thāng kān jat jam nāi] - ช่องทางการจำหน่าย [chǿng thāng kān jam nāi]
 • clumped distribution    n. exp. การแพร่กระจายแบบรวมกลุ่ม [kān phraē kra jāi baēp rūam klum]
 • commercial distribution    การกระจายทางการค้า การกระจายสินค้า การกระจายเชิงเศรษฐกิจ
 • cumulative distribution    n. exp. การแจกแจงสะสม [kān jaēk jaēng sa som]
 • current distribution    การจ่ายกระแสไฟฟ้าไปในที่ต่างๆ