เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

oach แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • รถโดยสาร
  ครูพิเศษ
  ครูส่วนตัว
 • oab generation    การสร้าง oab
 • oab distribution point    ตําแหน่งการแจกจ่าย oab
 • oaep    พป. สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
 • oab distribution    ตําแหน่งการแจกจ่าย oab
 • oaf    n. คนโง่ ที่เกี่ยวข้อง: คนทึ่ม, คนซุ่มซ่าม, คนเซ่อ ชื่อพ้อง: idiot, fool, clod คำตรงข้าม: brains
 • o3    n. exp. ก๊าชโอโซน [kāt]
 • oafish    adj. โง่ ที่เกี่ยวข้อง: ทึ่ม, ซุ่มซ่าม, เซ่อซ่า ชื่อพ้อง: stupid, foolish คำตรงข้าม: clever, smart
 • o2jam    โอทูแจม
 • oag    สตง. สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน