เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

organisation แปล

การออกเสียง:
"organisation" การใช้
คำแปลมือถือ
 • [ˌɔːg(ə)naɪ'zeɪʃ(ə)n]
  n.
  ระเบียบ [ra bīep]
ประโยค
 • เพราะเขาเป็นคนมาจากองค์กร ที่ชื่อว่าแบล็ก อาย พีส์
  That's because he's from an organisation called the Black Eyed Peas.
 • องค์กรพื้นเมืองและการปรับตัวของเยื่อชีวพลังงาน
  Native organisation and adaptation of bioenergetic membranes
 • องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (th)
  Organisation for Economic Co-operation and Development (Eu,no)
 • ดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าต่างๆ ในองค์กรของคุณ
  View information about various settings in your organisation.
 • แนวทางการปกปักรักษา และสืบทอดวรรณกรรมมรกดของลาว
  The Socio-political and Administrative Organisation of Müang in the Light of Lao Historical Manuscripts
 • สำหรับใส่เครื่องเขียน เครื่องสำอาง อุปกรณ์ต่างๆ
  Pouch Au Naturel! Made from cloth which is easy to wash and clean. Great for all the stationary, cosmetics or other hand tools. Compact and well designed with two pockets for better organisation.
 • ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  Co-ordinate with other teams within and outside the organisation to accomplish assigned tasks
 • รางวัล มาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ และวัณโรค
  Platinum Award on the Aids and Tuberculosis management in organisation 2009
 • เทศกาลภาพยนตร์สั้น 5 เรื่องเพื่อเป็นความอิสระ ปี 2559
  © 2017 British CouncilThe United Kingdom’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. A registered charity: 209131 (England and Wales) SC037733 (Scotland)
 • รักษาประสิทธิภาพภายในองค์กรให้อยู่ในระดับสูงโดย:
  Maintain a high level of effectiveness within the organisation, by:
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • the act of forming or establishing something; "the constitution of a PTA group last year"; "it was the establishment of his reputation"; "he still remembers the organization of the club"
  ชื่อพ้อง: constitution, establishment, formation, organization,

 • the activity or result of distributing or disposing persons or things properly or methodically; "his organization of the work force was very efficient"
  ชื่อพ้อง: organization,

 • the act of organizing a business or an activity related to a business; "he was brought in to supervise the organization of a new department"
  ชื่อพ้อง: organization,

 • an ordered manner; orderliness by virtue of being methodical and well organized; "his compulsive organization was not an endearing quality"; "we can''t do it unless we establish some system around here"
  ชื่อพ้อง: organization, system,

 • an organized structure for arranging or classifying; "he changed the arrangement of the topics"; "the facts were familiar but it was in the organization of them that he was original"; "he tried to understand their system of classification"
  ชื่อพ้อง: arrangement, organization, system,

 • a group of people who work together
  ชื่อพ้อง: organization,

 • the persons (or committees or departments etc.) who make up a body for the purpose of administering something; "he claims that the present administration is corrupt"; "the governance of an association is responsible to its members"; "he quickly became recognized as a member of the establishment"
  ชื่อพ้อง: administration, governance, governing body, establishment, brass, organization,