เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

overtime wage แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • ค่าล่วงเวลา
  เงินล่วงเวลา
 • overtime     1) n. เวลาพิเศษที่นอกเหนือจากเวลาทำงานปกติ ชื่อพ้อง: extra working
 • wage     1) n. ค่าจ้าง ที่เกี่ยวข้อง: ค่าแรง ชื่อพ้อง: emolument, pay,
 • do overtime    v. exp. ทำโอที [tham ngān]
 • ot (overtime)    n. โอที [Ō Thī]
 • overtime (sports)    เวลาพิเศษ
 • overtime earnings    ค่าล่วงเวลา เงินล่วงเวลา
 • overtime pay    เงินล่วงเวลา ค่าล่วงเวลา
 • overtime period    ช่วงต่อเวลา ช่วงต่อเวลาพิเศษ
 • overtime premium    1. n. ค่าล่วงเวลา [khā lūang wē lā] 2. n. exp. ค่าโอที [khā]
 • work overtime    v. exp. - ทำงานล่วงเวลา [tham ngān lūang wē lā] - ทำงานโอที [tham ngān] - ทำโอที [tham ngān]
 • basic wage    n. exp. - ค่าจ้างขั้นพื้นฐาน [khā jāng khan pheūn thān] - ค่าจ้างพื้นฐาน [khā jāng pheūn thān]
 • daily wage    n. exp. ค่าจ้างรายวัน [khā jāng rāi wan]
 • hourly wage    n. exp. ค่าจ้างรายชั่วโมง [khā jāng rāi chūa mōng]
 • living wage    n. เงินที่เพียงพอในการดำรงชีวิต
 • minimum wage    n. exp. - ค่าจ้างขั้นต่ำ [khā jāng khan tam] - ค่าจ้างขั้นต่ำสุด [khā jāng khan tam sut] - ค่าแรงขั้นต่ำ [khā raēng khan tam] - เงินเดือนต่ำสุด [ngoen deūoen tam sut]