เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

parasitism แปล

การออกเสียง
"parasitism" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ['pærəsaɪtɪz(ə)m]
  n. exp.
  - ภาวะปรสิด [phā wa]
  - ภาวะมีปรสิต [phā wa mī]
 • parasitise    "อยู่อย่างปรสิต
 • parasiticide    ตัวทําลายปรสิต
 • parasitize    vt. อาศัยสิ่งมีชีวิตอื่น ที่เกี่ยวข้อง: เกาะสิ่งอื่น ชื่อพ้อง: infest, abound
 • parasitical    เกี่ยวกับปรสิต
 • parasitoids    ตัวเบียน
 • parasitic worms    พยาธิ หนอนพยาธิ
 • parasitology    n. ปรสิตวิทยา ที่เกี่ยวข้อง: พยาธิวิทยา ชื่อพ้อง: etiology, nosology
 • parasitic worm    พยาธิในลำไส้ หนอนพยาธิ
 • parasitoses    โรคจากปรสิตในร่างกาย โรคจากปรสิตผิวนอกร่างกาย โรคจากปรสิต โรคที่เกิดจากปรสิต
ประโยค
 • วิวัฒนาการของสัตว์จำพวกไดไซอิมิดาในไฟลัมเมโซซัว และการตอบสนองอย่างเหมาะสมของพวกมันในฐานะพาราสิต
  Evolution of dicyemid mesozoans and their strategy to parasitism
 • โรคผิวหนังบนพื้นกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องหมายนี้มีพัฒนาการค่อนข้างน้อยและมีแมลงที่เป็นแมลงนาน
  dermatitis on the ground especially strong bites. This sign develops quite rarely and with prolonged parasitism of insects
 • ความปรารถนาในการเป็นปรสิตความเกียจคร้านและความรับผิดชอบบุคคลเหล่านี้มั่นใจได้ว่าคนที่มีน้ำใจจะช่วยเหลือ
  the desire for parasitism, idleness and irresponsibility, such individuals are sure that kind-hearted people will always help out;
 • ชีวะวิทยาว่าด้วยเรื่องวิวัฒนาการทางชีวภาพดึกดำบรรพ์, การตอบสนองอย่างเหมาะสมของพาราสิต, การแตกตัวของไมโตคอนเดรีย
  Evolutionary protistology, Parasitism, Differentiation of mitochondria
 • วิถีชีวิตที่คล้ายกันในสังคมสมัยใหม่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะไม่มีการลงโทษสำหรับการขอทานหรือการเป็นปรสิต
  A similar way of life in modern society is gaining more and more popularity, because there is no punishment for begging or parasitism.
 • ดักแด้พัฒนาเป็นเวลาหลายวันและมีตัวเต็มวัยและหมัดพร้อมสำหรับปรสิตออกมา สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือรอเจ้าของและดำเนินการต่อจากผู้ปกครอง
  Pupa develops a few days, and from it comes quite adult and ready for parasitism flea. All that is left for her is to wait for the owner and continue her parents' business.
 • 1 ฮิโรชิ ฮิงาชิ (เอนโด) สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ชีวะวิทยาว่าด้วยเรื่องวิวัฒนาการทางชีวภาพดึกดำบรรพ์, การตอบสนองอย่างเหมาะสมของพาราสิต, การแตกตัวของไมโตคอนเดรีย
  1 HIGASHI (ENDOH) HIROSHI Faculty of Biological Science and Technology,Institute of Science and Engineering Associate Professor Evolutionary protistology, Parasitism, Differentiation of mitochondria
ความหมาย
  คำนาม
 • the relation between two different kinds of organisms in which one receives benefits from the other by causing damage to it (usually not fatal damage)