เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

plant แปล

สัทอักษรสากล: [ plɑ:nt ]  การออกเสียง
อดีตกาลสามัญ: planted   อดีตกาลสมบูรณ์: planted   พหูพจน์: plants   ปัจจุบันกาลสมบูรณ์: planting   
"plant" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. พืช
  ที่เกี่ยวข้อง: ต้นไม้ ชื่อพ้อง: shrub, weed, seedling
  2) n. การเพาะปลูก
  ที่เกี่ยวข้อง: การกสิกรรม, การเกษตร
  3) n. เครื่องมือครบชุด
  ที่เกี่ยวข้อง: อุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมด
  4) n. โรงงานอุตสาหกรรม
  ที่เกี่ยวข้อง: โรงงาน ชื่อพ้อง: mill, factory, shop
  5) n. เครื่องจักร
  6) n. สิ่งหรือคนหลอกลวง
  7) vt. เพาะปลูก
  ที่เกี่ยวข้อง: ปลูก, เพาะเลี้ยง ชื่อพ้อง: cultivate, develop
  8) vt. ตั้ง
  ที่เกี่ยวข้อง: สร้าง, ก่อตั้ง ชื่อพ้อง: establish, found
  9) vt. ฝัง
  ที่เกี่ยวข้อง: ปลูกฝัง ชื่อพ้อง: embed, implant
  10) vt. แทรก
  11) vt. ปล่อย (ปลา)
 • be a plant    v. exp. ฝังตัว [fang tūa]
 • plant in    phrase. v. ปลูกใน ที่เกี่ยวข้อง: เพาะใน
 • plant in to    phrase. v. ฝังใน (ใจ) ที่เกี่ยวข้อง: ฝังใจ, ปลูกฝัง
 • plant on    1) phrase. v. ปักบน ที่เกี่ยวข้อง: ตั้ง, วาง, ฝังบน 2) phrase. v. ต่อย ที่เกี่ยวข้อง: ชก ชื่อพ้อง: land on 3) phrase. v. ซ่อน
 • plant with    phrase. v. ปลูกให้เต็ม (ต้นไม้)
 • a flowering plant    ต้นบานบุรี บานบุรี บานบุรีเหลือง
 • a kind of plant    บุก ขี้อ้น บุกคางคก ขี้ครอก เบือ ต้นกระซับ ต้นขี้ครอก ต้นบุก เบีย มันซูรัน
 • aeration plant    โรงเติมอากาศ
 • air plant    พืชอากาศ พืชอิงอาศัย
 • aluminum plant    n. exp. นกกระทา [nok kra thā]
 • amala plant    n. มะขามป้อม [ma khām pǿm]
 • anise plant    ต้นแอนิส
 • annual plant    n. ไม้ล้มลุก [māi lom luk]
 • apostasia (plant)    สกุลตานขโมย
 • aquatic plant    n. exp. - พันธุ์ไม้น้ำ [phan māi nām] - พืชน้ำ [pheūt nām] - ไม้น้ำ [māi nām]
ประโยค
 • ยีนของมะเขือเทศทำปฎิกิริยากับหญ้าที่อยู่ด้านบน
  A genetically altered tomato was combined with a chemically altered ranch-flavor dessert topping at a snack food plant
 • โรงไฟฟ้าปรมาณูผลิตกระแสไฟ\ ร้อยละ 20 ของทั้งประเทศ
  Nuclear power plants supply 20% of the nation's electricity.
 • มันจะทำลายเฉพาะพืชผลที่เราสามารถกินได้เท่านั้น
  It's only killing plants we can eat?
 • คริสโตเฟอร์ เบิร์ช คือเด็กไร้หน้า ...และปืนพร้อมยิง
  Christopher Birch is a kid with no face... and a planted gun.
 • พืชตอบสนองการกระตุ้นจากมนุษย์ พวกเขาพิสูจน์แล้ว
  Oh, plants react to human stimulus. They've proved it in tests.
 • ไฟลามไปทั่วโรงไฟฟ้า พวกเขาต้องปิดเครื่องปฏิกรณ์
  The fire's spread to the whole plant. We have to shut down the reactors manually.
 • ดีสิ่งที่เกี่ยวกับน้ำเสีย พืชฉันได้ยินเกี่ยวกับ.
  Well, what about the sewage plant I heard about.
 • ผมสาบาน... มันยืนนิ่งตรงนั้น และมอง คาร์ล ไม่กระพริบ
  I swear it just planted itself there and looked Carl right in the eye.
 • ลูกเป็นคนเอาไปไว้ในบ้านของโทบี้รึเปล่า เปล่าค่ะ
  Did you plant it in toby's house?
 • รัฐบาลพยายามปลูกฝังชิป ในสมองของเรา ในหัวของเรา
  The government is trying to plant chips into our minds, into our heads.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • (botany) a living organism lacking the power of locomotion
  ชื่อพ้อง: flora, plant life,

 • buildings for carrying on industrial labor; "they built a large plant to manufacture automobiles"
  ชื่อพ้อง: works, industrial plant,

 • something planted secretly for discovery by another; "the police used a plant to trick the thieves"; "he claimed that the evidence against him was a plant"

 • an actor situated in the audience whose acting is rehearsed but seems spontaneous to the audience

 • คำกริยา
 • put firmly in the mind; "Plant a thought in the students'' minds"
  ชื่อพ้อง: implant,

 • place something or someone in a certain position in order to secretly observe or deceive; "Plant a spy in Moscow"; "plant bugs in the dissident''s apartment"

 • fix or set securely or deeply; "He planted a knee in the back of his opponent"; "The dentist implanted a tooth in the gum"
  ชื่อพ้อง: implant, engraft, embed, imbed,

 • put or set (seeds, seedlings, or plants) into the ground; "Let''s plant flowers in the garden"
  ชื่อพ้อง: set,

 • set up or lay the groundwork for; "establish a new department"
  ชื่อพ้อง: establish, found, constitute, institute,

 • place into a river; "plant fish"