เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

power แปล

สัทอักษรสากล: [ 'pauə ]  การออกเสียง
อดีตกาลสามัญ: powered   อดีตกาลสมบูรณ์: powered   พหูพจน์: powers   ปัจจุบันกาลสมบูรณ์: powering   
"power" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. พลังงาน
  ที่เกี่ยวข้อง: พลังงานกล ชื่อพ้อง: potential, dynamism
  2) n. พลัง
  ที่เกี่ยวข้อง: กำลัง, แรง ชื่อพ้อง: energy, vigor
  3) n. อำนาจ
  ที่เกี่ยวข้อง: อานุภาพ, อิทธิพล ชื่อพ้อง: authority, jurisdiction คำตรงข้าม: powerlessness, subservience
  4) n. ความสามารถ
  ที่เกี่ยวข้อง: ประสิทธิภาพ, สมรรถนะ ชื่อพ้อง: capability, ability
  5) n. ผู้มีอำนาจ
  ที่เกี่ยวข้อง: ผู้มีอิทธิพล, ผู้ทรงอำนาจ ชื่อพ้อง: boss, the higher-ups
  6) n. ประเทศมหาอำนาจ
  7) n. เลขยกกำลัง
  ที่เกี่ยวข้อง: เลขชี้กำลัง
  8) vt. เติมพลัง
  ที่เกี่ยวข้อง: เพิ่มพลัง, ทำให้ทำงาน, ให้พลังงาน
 • be in power    v. exp. - กุมอำนาจ [kum am nāt] - ครองอำนาจ [khrøng am nāt]
 • power by    phrase. v. ขับเคลื่อนด้วย
 • power with    ขับเคลื่อนด้วย
 • will power    n. กำลังใจ
 • absolute power    1. n. - อาชญาสิทธิ์ [āt yā sit] [āt cha yā sit] - อาญาสิทธิ์ [ā yā sit] 2. n. exp. - อำนาจเด็ดขาด [am nāt det khāt] - อำนาจสมบูรณ์ [am nāt som būn] - อำนาจสิทธิขาด [am nāt sit thi khāt]
 • abuse of power    n. exp. - การใช้อำนาจโดยมิชอบ [kān chai am nāt dōi mi chøp] - การใช้อำนาจในทางที่ผิด [kān chai am nāt nai thāng thī phit] - การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ [kān chai am nāt nā thī dōi mi chøp]
 • acoustic power    ความเข้มของเสียง ระดับความเข้มของเสียง
 • administrative power    n. exp. - อำนาจการปกครอง [am nāt kān pok khrøng] - อำนาจบริหาร [am nāt bø ri hān]
 • animal power    กําลังของสัตว์ แรงลากของสัตว์
 • arbitrary power    n. อำนาจบาตรใหญ่ [am nāt bāt yai]
 • arms power    กําลังอาวุธ
 • atomic power    n. exp. พลังงานปรมาณู [pha lang ngān pa ra mā nū] [pha lang ngān pø ra mā nū]
 • balance of power    1. n. ดุลอำนาจ [dun am nāt] 2. n. exp. - การถ่วงดุลอำนาจ [kān thūang dun am nāt] - ดุลยภาพแห่งอำนาจ [dun la ya phāp haeng am nāt] - ดุลแห่งอำนาจ [dun haeng am nāt]
 • balance the power    v. exp. ถ่วงอำนาจ [thūang am nāt]
 • bargaining power    n. exp. อำนาจต่อรอง [am nāt tø røng]
ประโยค
 • แยกจากกันพวกมันมีพลังที่ยิ่งใหญ่และแปลกประหลาด
  Separately, they wield tremendous power.
 • พวกนั้นใช้พลังไอน้ำและกลไกทำให้ศพเคลื่อนไหวได้
  They're using steam power and clockworks to keep them moving.
 • โรเบิร์ต ... ... เราต้องพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจ
  Robert we need to talk about a power of attorney.
 • โรงไฟฟ้าปรมาณูผลิตกระแสไฟ\ ร้อยละ 20 ของทั้งประเทศ
  Nuclear power plants supply 20% of the nation's electricity.
 • จะเกิดพลังที่มากมายเหมือนกับที่ผมเคยทำการทดลอง
  A- a-a larger power supy, as iwere.
 • นายน่าจะกินเค้กซะ พวก โอเดสซ่า เขากินเค้กรึเปล่า
  You should have tried the cake, man. (PANTING) (MOTOR POWERING DOWN)
 • ความสามารถที่ถ่ายพลังจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง
  The ability to transfer power from one vessel to another
 • ผู้หญิงมีสิทธิที่จะเลือกดูทีวีช่องไหนที่อยากดู
  Women get veto power over what tv shows to watch,
 • พวกเขารู้ว่าเขาจะได้รับอำนาจการปกครองของพวกเขา
  theyknew that they derived their power
 • หนึ่งในแม่มดของพวกคุณทำให้ฉันมีพลังแต่คุณไม่มี
  Because of one of your witches, I have power, and you don't.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • physical strength
  ชื่อพ้อง: might, mightiness,

 • possession of controlling influence; "the deterrent power of nuclear weapons"; "the power of his love saved her"; "his powerfulness was concealed by a gentle facade"
  ชื่อพ้อง: powerfulness,

 • possession of the qualities (especially mental qualities) required to do something or get something done; "danger heightened his powers of discrimination"
  ชื่อพ้อง: ability,

 • a mathematical notation indicating the number of times a quantity is multiplied by itself
  ชื่อพ้อง: exponent, index,

 • a state powerful enough to influence events throughout the world
  ชื่อพ้อง: world power, major power, great power, superpower,

 • a very wealthy or powerful businessman; "an oil baron"
  ชื่อพ้อง: baron, big businessman, business leader, king, magnate, mogul, top executive, tycoon,

 • one possessing or exercising power or influence or authority; "the mysterious presence of an evil power"; "may the force be with you"; "the forces of evil"
  ชื่อพ้อง: force,

 • (physics) the rate of doing work; measured in watts (= joules/second)

 • (of a government or government official) holding an office means being in power; "being in office already gives a candidate a great advantage"; "during his first year in office"; "during his first year in power"; "the power of the president"
  ชื่อพ้อง: office,

 • คำกริยา
 • supply the force or power for the functioning of; "The gasoline powers the engines"