เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

previous karma แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n.
  บุพกรรม [bup pha kam]
 • previous     adj. แต่ก่อน ที่เกี่ยวข้อง: เมื่อก่อน ชื่อพ้อง: preceding, prior
 • karma     1) n. กรรม ที่เกี่ยวข้อง: ผลจากการกระทำ 2) n. ชะตากรรม
 • previous to    adv. ก่อน [køn]
 • anantarika-karma    อนันตริยกรรม
 • bad karma    n. บาป [bāp]
 • create karma    v. exp. สร้างกรรม [sāng kam]
 • cumulative karma    n. - กฏัตตากรรม - กตัตตากรรม
 • good karma    n. - บุญ [bun] - บุณย์ [bun]
 • karma (archer)    คาร์มา (นักยิงธนู)
 • karma in buddhism    กรรม (ศาสนาพุทธ)
 • of merit and karma    ของบุญของกรรม
 • reserve karma    n. - กฏัตตากรรม - กตัตตากรรม
 • a previous night    n. exp. คืนก่อน [kheūn køn]
 • in previous times    adv. สมัยก่อน [sa mai køn]
 • on the previous occasion    คราวก่อน ครั้งก่อน