เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

prokaryote แปล

การออกเสียง
"prokaryote" การใช้
คำแปลมือถือ
 • โพรคาริโอต
  โพรคาริโอต์
 • projects    โครงการ
 • projectors    เครื่องฉาย
 • prokayotae    อาณาจักรโมเนรา อาณาจักรโมเนอรัน
 • projector    1) n. เครื่องฉายภาพสไลด์ 2) n. ผู้วางโครงการ
 • prokhorov    โปรโฮรอฟ อะเลคซันดร์ โปรโฮรอฟ อะเลคซันดร มิคไยโลวิช โปรโฮรอฟ
 • projectivity    n. exp. ภาวะเชิงภาพฉาย [phā wa choēng phāp chāi]
 • prokinetic agent    สารโปรคิเนติก
 • projective transformation    n. exp. การแปลงเชิงภาพฉาย [kān plaēng choēng phāp chāi]
 • prokofiev    เซอร์เก เซอร์เกเยวิช โพรคอเฟียฟ โพรคอเฟียฟ
ความหมาย
  คำนาม
 • a unicellular organism having cells lacking membrane-bound nuclei; bacteria are the prime example but also included are blue-green algae and actinomycetes and mycoplasma
  ชื่อพ้อง: procaryote,