เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

pythia แปล

การออกเสียง
"pythia" การใช้
คำแปลมือถือ
  • ไพเธีย
  • pythagoreon proposition    บทพิสูขน์ในเรขาคณิตของ Pythagoras นักปราชญ์กรีกที่ว่า ด้านทะแยงของสามเหลี่ยมมุมฉากกำลังสองเท่ากับด้านฐานกำลังสอง ที่บวกด้วยอีกด้านหนึ่งกำลังสอง
  • pythagorean triple    n. exp. ด้านสามด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก [dān sām dān khøng rūp sām līem mum chāk]
  • pythiaceae    วงศ์ไพเทียเซีย
  • pythagorean triad    n. exp. ด้านสามด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก [dān sām dān khøng rūp sām līem mum chāk]
  • pythian games    ไพเทียนเกมส์
  • pythagorean theorem (am.)    n. exp. - ทฤษฎีบทของปิทาโกรัส [thrit sa dī bot ( khøng)] - ทฤษฎีบทปิทาโกรัส [thrit sa dī bot ( khøng)]
  • pythias    ฟินเทียส ฟีเทียส
  • pythagorean theorem    ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
  • pythium    ไพเทียม