เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

qto. แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • อักษรย่อของ quarto = แปดหน้ายก
  ขนาดของหน้าหนังสือ
 • qtl    คิวทีแอล ตําแหน่งของยีนที่ควบคุมลักษณะเชิงปริมาณ
 • qt interval    ระยะ qt
 • qtr.    ไตรมาส
 • qt (software)    คิวต์
 • qts    คว.
 • qt    abbr. คำย่อของ quart
 • qu yuan    ชฺวี ยฺเหวียน
 • qsl card    บัตรยืนยันการติดต่อ
 • qua    prep. ในบทบาทของ