เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

quakerly แปล

การออกเสียง
คำแปลมือถือ
  • adv. เป็นสมาชิกสมาคมเคร่งศาสนาชื่อ Society of Friends ในอังกฤษ
  • quakerism    n. การเป็นสมาชิกสมาคมเคร่งศาสนาชื่อ Society of Friends ในอังกฤษ
  • quakerish    adj. ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมเคร่งศาสนาชื่อ Society of Friends ในอังกฤษ
  • quakers    นิกายเควเคอร์
  • quaker gun    ปืนใหญ่จำลอง
  • quakily    adv. อย่างสั่นระริก
  • quaker    n. สมาชิกสมาคมเคร่งศาสนาชื่อ Society of Friends ในอังกฤษ
  • quakiness    n. การสั่นระริก
  • quakebuttock    คนขี้ขลาด
  • quaky    adj. ซึ่งสั่นระริก ชื่อพ้อง: shaky