เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

qualify แปล

สัทอักษรสากล: [ 'kwɔlifai ]  การออกเสียง
อดีตกาลสามัญ: qualified   อดีตกาลสมบูรณ์: qualified   ปัจจุบันกาลสมบูรณ์: qualifying   
"qualify" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) vi. เหมาะสม
  ที่เกี่ยวข้อง: มีคุณสมบัติเหมาะสม ชื่อพ้อง: suit, fit คำตรงข้าม: fail, be unsuited
  2) vt. ทำให้มีคุณสมบัติ
  ที่เกี่ยวข้อง: ทำให้มีคุณวุฒิ
  3) vt. ดัดแปลง
  ที่เกี่ยวข้อง: แก้ไข ชื่อพ้อง: modify
  4) vi. มีอำนาจ
  ที่เกี่ยวข้อง: มีสิทธิ
 • qualify as    phrase. v. มีคุณสมบัติเป็น ที่เกี่ยวข้อง: มีความรู้เป็น
 • qualify for    phrase. v. เหมาะสมกับ ที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เหมาะสมกับ
 • fail to qualify    v. exp. ตกรอบ [tok røp]
 • qualifiers for places    ที่
 • qualifier for palm leaves    ทาง
 • qualifier    1) n. ผู้มีคุณสมบัติเหมาะ 2) n. คำขยาย ชื่อพ้อง: adjective
 • qualifiedness    คุณสมบัติ
 • qualifyer    1. n. วิเศษณ์ [wi sēt] 2. pref. วิเศษณ-
 • qualifiedly    adv. อย่างมีคุณสมบัติเหมาะ ที่เกี่ยวข้อง: โดยมีคุณวุฒิ
 • qualifying    adj. ซึ่งมีคุณสมบัติ ชื่อพ้อง: qualificative
ประโยค
 • ผู้หญิงไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ชีลด์
  Girl's not qualified to be a S.H.I.E.L.D. agent.
 • คนที่มีคุณสมบัติพอกลัวกันหมด ด้วยเหตุผลอย่างว่า
  Anyone who's qualified is afraid to run, for a good reason.
 • คุณต้องเป็นมนุษย์คนแรก พวกเขาไม่ได้มีคุณสมบัติ
  You have to be human first. They don't qualify.
 • งั้นผมก็ไม่คิด ว่าเขามีคุณสมบัติพอจะช่วยเราได้
  Then I don't think he's qualified to help us.
 • ผู้พิทักษ์ทรัพย์สินของรพ. ดูดีมีความน่าเชื่อถือ
  Trustees of the hospital feel that makes you uniquely qualified.
 • เป็นอีกคน คนที่ผมพอจะมีคุณสมบัติพอที่จะพูดด้วย
  It was the other one, the one that I'm qualified to speak to.
 • ฉันก็ได้มีคุณสมบัติพอ เพื่อเข้าไฮสคูลระดับต้นๆ
  I got my own back by qualifying for one of the top high schools.
 • วิคเตอร์, นี่แข็งเป็นไม้เลย ส่วนคุณทิมส์? ทำได้ดี
  I mean, who else is better qualified to bask in the adulation of his numerous companions?
 • เรากำลังพูดถึง นักแม่นปืนเก่งๆเป็นพันคนอย่างงั้น
  We're talking about close to a thousand qualified shooters.
 • และคุณยังไม่ผ่านการรับรอง ในช่วงปืนไรเฟิลส่วนตัว
  And you have not qualified on the rifle range, Private.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำกริยา
 • add a modifier to a constituent
  ชื่อพ้อง: modify,

 • make more specific; "qualify these remarks"
  ชื่อพ้อง: restrict,

 • make fit or prepared; "Your education qualifies you for this job"
  ชื่อพ้อง: dispose,

 • describe or portray the character or the qualities or peculiarities of; "You can characterize his behavior as that of an egotist"; "This poem can be characterized as a lament for a dead lover"
  ชื่อพ้อง: characterize, characterise,

 • pronounce fit or able; "She was qualified to run the marathon"; "They nurses were qualified to administer the injections"

 • specify as a condition or requirement in a contract or agreement; make an express demand or provision in an agreement; "The will stipulates that she can live in the house for the rest of her life"; "The contract stipulates the dates of the payments"
  ชื่อพ้อง: stipulate, condition, specify,

 • prove capable or fit; meet requirements
  ชื่อพ้อง: measure up,