เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ratios แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • อัตราส่วน
 • equal ratios    n. exp. อัตราส่วนที่เท่ากัน [at trā sūan thī thao kan]
 • equivalent ratios    n. exp. อัตราส่วนที่เท่ากัน [at trā sūan thī thao kan]
 • financial ratios    อัตราส่วนทางการเงิน
 • statistical ratios    อัตราส่วนทางสถิติ
 • ratios with more than two terms    n. exp. อัตราส่วนซึ่งมากกว่า 2 พจน์ [at trā sūan seung māk kwā søng phot]
 • rations    อัตราอาหารสําหรับการเพาะพันธุ์ อัตราอาหารสําหรับระยะเริ่มแรก อัตราอาหาร อัตราอาหารสําหรับบริโภคประจําวัน อัตราอาหารสําหรับการบํารุงร่างกาย อัตราอาหารพื้นฐาน อัตราอาหารสําหรับขุนให้อ้วน
 • rationing    n. นโยบายจำกัดปริมาณของบางสิ่ง
 • rationalness    ความมีเหตุผล
 • ratitae    อันดับใหญ่ราติแต
 • rationally    ['ræʃ(ə)n(ə)lɪ] adv. - อย่างมีเหตุผล [yāng mī hēt phon] - อย่างสมเหตุสมผล [yāng som hēt som phon]
 • ratite    นกที่บินไม่ได้ นกอีมู คล้ายนกกระจอกเทศแต่ศรีษะของคอมีขน สัตว์จำพวกกีวี นกกระจอกเทศ นกบินไม่ได้ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว คล้ายนกกระจอกเทศ
 • rationalizing    การอ้างเหตุผล การใช้เหตุผล
 • ratite bird    นกที่บินไม่ได้