เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

reassuringly แปล

การออกเสียง:
"reassuringly" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ให้เกิดความมั่นใจอีกครั้ง
 • reassuring    adj. ซึ่งทำให้กังวลน้อยลง
 • reassure    vt. ทำให้มั่นใจใหม่ ที่เกี่ยวข้อง: เรียกความมั่นใจ ชื่อพ้อง: convince, console
 • reata    บ่วงบาศ บ่วงจับปศุสัตว์ บ่วงคล้องสัตว์ บ่วง
 • reassurance    n. การทำให้มั่นใจใหม่
 • reaumur    นักวิทยาศาสตร์ผู้คิดปรอทสำหรับวัดความร้อนและเย็นได้อีกแบบหนึ่ง
 • reassume    กลับไปสู่ตําแหน่งเดิม
 • reaumur scale    องศาโรเมอร์
 • reassortment    การเข้าชุดยีนใหม่
 • reave    vt. แย่ง ที่เกี่ยวข้อง: ชิง, ปล้น
ประโยค
 • ละเมียดละมุน ยั่วยวน คุณจะเลือกอะไร?
  Reassuringly discreet…subtly styled…