เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

reserve karma แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n.
  - กฏัตตากรรม
  - กตัตตากรรม
 • reserve     1) vt. สำรอง ที่เกี่ยวข้อง: สงวนไว้ ชื่อพ้อง: keep, hold, store 2)
 • karma     1) n. กรรม ที่เกี่ยวข้อง: ผลจากการกระทำ 2) n. ชะตากรรม
 • in reserve    1. adj. สำรอง [sam røng] 2. adv. รองรัง [røng rang]
 • reserve for    1) phrase. v. เก็บสำรองไว้สำหรับ ที่เกี่ยวข้อง: รักษาไว้เพื่อ ชื่อพ้อง: hold for, keep for 2) phrase. v. จองไว้ ชื่อพ้อง: hold for, keep for
 • anantarika-karma    อนันตริยกรรม
 • bad karma    n. บาป [bāp]
 • create karma    v. exp. สร้างกรรม [sāng kam]
 • cumulative karma    n. - กฏัตตากรรม - กตัตตากรรม
 • good karma    n. - บุญ [bun] - บุณย์ [bun]
 • karma (archer)    คาร์มา (นักยิงธนู)
 • karma in buddhism    กรรม (ศาสนาพุทธ)
 • of merit and karma    ของบุญของกรรม
 • previous karma    n. บุพกรรม [bup pha kam]
 • karma (2015 thai film)    อาปัติ
 • result of a bad karma    n. วิบากกรรม [wi bāk kam]