เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

result of a bad karma แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n.
  วิบากกรรม [wi bāk kam]
 • result     sl. คำอุทานเมื่อประสบผลสำเร็จ
 • bad     1) adj. ต่ำกว่ามาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง: ไม่เป็นที่ยอมรับบ ชื่อพ้อง:
 • bad karma     n. บาป [bāp]
 • karma     1) n. กรรม ที่เกี่ยวข้อง: ผลจากการกระทำ 2) n. ชะตากรรม
 • bad result    n. exp. ผลเสีย [phon sīa]
 • as a result    adv. ดังนั้น [dang nan]
 • as a result of    conj. ด้วยเหตุที่ ที่เกี่ยวข้อง: ก็, ด้วยว่า, ดังที่, เนื่องแต่ ชื่อพ้อง: because, in consequence of
 • as the result    ถึงกับ
 • as the result of    อันเนื่องมาจาก สาเหตุจาก
 • be a result of    สืบเนื่อง
 • result in    phrase. v. ส่งผลให้เกิด ที่เกี่ยวข้อง: จบด้วย
 • anantarika-karma    อนันตริยกรรม
 • create karma    v. exp. สร้างกรรม [sāng kam]
 • cumulative karma    n. - กฏัตตากรรม - กตัตตากรรม
 • good karma    n. - บุญ [bun] - บุณย์ [bun]