เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

rove แปล

สัทอักษรสากล: [ rəuv ]  การออกเสียง
"rove" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) vt. เดินไปมา
  ชื่อพ้อง: walk, wander, roam
  2) vt. กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ reeve
  3) vi. ท่องเที่ยวอย่างไร้จุดหมาย
  ที่เกี่ยวข้อง: ร่อนเร่, เตร็ดเตร่ ชื่อพ้อง: roam, wander
  4) vt. ท่องเที่ยวอย่างไร้จุดหมาย
  ที่เกี่ยวข้อง: ร่อนเร่, เตร็ดเตร่ ชื่อพ้อง: roam, wander
  5) vi. สอดส่ายสายตา
  ที่เกี่ยวข้อง: กวาดสายตา
  6) vt. ฟั่นเส้นใยก่อนกรอ
  7) n. เส้นใยที่ฟั่นไว้สำหรับกรอ
  8) vt. เส้นใยที่ฟั่นไว้สำหรับกรอ
 • rove around    v. ท่อง [thǿng] [thøng]
 • rove beetle    ด้วงก้นกระดก
 • rova of antananarivo    รูวาแห่งอันตานานาริโว
 • roué    ['ruːeɪ] n. exp. คนแก่เที่ยว [khon kaē thīo]
 • roux    n. อาหารประเภทแป้งและไขมัน
 • routinier    n. ผู้กำหนดเส้นทาง ที่เกี่ยวข้อง: ผู้นำทาง
 • roven    vt. กริยาช่องที่ 3 ของ reeve
 • routing table    ตารางเส้นทาง
 • rovenky    รอแวนกือ
ความหมาย
  คำกริยา
 • move about aimlessly or without any destination, often in search of food or employment; "The gypsies roamed the woods"; "roving vagabonds"; "the wandering Jew"; "The cattle roam across the prairie"; "the laborers drift from one town to the next"; "They rolled from town to town"
  ชื่อพ้อง: roll, wander, swan, stray, tramp, roam, cast, ramble, range, drift, vagabond,