เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

sabba-day แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • วันเสาร์
 • a day    adv. ต่อวัน [tø wan]
 • by day    adv. กลางวัน [klāng wan]
 • by the day    idm. ทั้งวัน ที่เกี่ยวข้อง: วันหนึ่ง
 • day    1) n. กลางวัน ที่เกี่ยวข้อง: เวลากลางวัน ชื่อพ้อง: daylight, the light of day คำตรงข้าม: night time 2) n. ช่วงเวลา ที่เกี่ยวข้อง: เวลา ชื่อพ้อง: period, time 3) n. วัน ที่เกี่ยวข้อง:
 • day ... of the    วันขึ๊น ... ค่ํา
 • for a day    xp เป็นเวลาหนึ่งวัน [pen wē lā neung]
 • that day    วันนั๊น
 • this day    วันนี้
 • to this day    ป่านฉะนี้ ป่านนี้
 • day by day    adv. แต่ละวัน ที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งดำเนินต่อเนื่องไป ชื่อพ้อง: each day
 • day-by-day    ในตอนกลางวัน
 • day-to-day    1) idm. แต่ละวัน ที่เกี่ยวข้อง: ทุกวัน 2) adj. ที่เกิดขึ้นตามปกติทุกวัน ที่เกี่ยวข้อง: ประจำวัน ชื่อพ้อง: every day, daily 3) adj. หนึ่งครั้งในแต่ละวัน ที่เกี่ยวข้อง: วันต่อวัน ชื่อพ้
 • day after day    1) idm. แต่ละวัน 2) adv. วันแล้ววันเล่า ที่เกี่ยวข้อง: หลายวันติดต่อกัน
 • day by day (ep)    เดย์บายเดย์ (อีพี)
 • day in and day out    ตลอดเวลา