เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

sabbath school แปล

การออกเสียง:
"sabbath school" การใช้
คำแปลมือถือ
 • โรงเรียนสอนศาสนาวันอาทิตย์
 • sabbath     n. วันประกอบพิธีทางศาสนาและพักผ่อนของชาวคริสต์
 • school     1) n. โรงเรียน ที่เกี่ยวข้อง: สถาบันการศึกษา, สถานศึกษา, สถานที่เรียน
 • sabbath bloody sabbath    ซับบาธบลัดดีซับบาธ
 • black sabbath    แบล็กแซ็บบาธ
 • buddhist sabbath    Buddhist Sabbath 1. n. - ธรรมสวนะ [tham ma sa wa na] - อุโบสถ [u bō sot] 2. n. exp. - วันธรรมสวนะ [wan] - วันพระ [Wan Phra]
 • sabbath-day    วันเสาร์
 • witches sabbath    กลุ่มมารร้าย กลุ่มแม่มด
 • be in school    v. exp. เรียนหนังสือ [rīen nang seū]
 • school at    จ้องไปทาง
 • school in    phrase. v. ฝึกฝน ที่เกี่ยวข้อง: เรียนรู้
 • school to    phrase. v. ควบคุม ที่เกี่ยวข้อง: ฝึกฝน
 • black sabbath (album)    แบล็กซับบาธ (อัลบั้ม)
 • black sabbath (song)    แบล็ค ซับบาธ (เพลง)
 • black sabbath albums    อัลบั้มเพลงของแบล็กซับบาธ
 • black sabbath songs    เพลงของแบล็กซับบาธ
ประโยค
 • ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของงานโรงเรียนวันสะบาโต
  Importance and Purpose of Sabbath School Work
 • โรงเรียนวิถีแห่งชีวิต / พันธกิจเรือนจำ
  Sabbath School / Personal Minitries / Stewarship
 • ผู้ใหญ่วันสะบาโตของโรงเรียนบทเรียน
  Adult Sabbath School Lesson
 • คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ฯ ผู้ใหญ่
  Adult Sabbath School Lessons
 • ภาพสไลด์สำหรับโรงเรียนสะบาโต
   Slideshows for the Sabbath School
 • พอร์ทัลโรงเรียนสั้นวันสะบาโต
  Short Sabbath School Portal
 • บทเรียนของโรงเรียนวันสะบาโตมีการเผยแพร่เป็นรายไตรมาสและในแต่ละบทเรียน ...
  The Sabbath School lessons are published quarterly, and in each lesson ...
 • ชั้นเรียนวันสะบาโตเพียงอย่างเดียวได้รวบรวมผ้าห่มจำนวนหนึ่งพันสำหรับผู้ที่ขาดแคลน เกี่ยวกับ ...
  A Sabbath School class, alone, collected a thousand blankets for needy people. About ...
 • ในไซท์นี้คุณจะพบภาพสไลด์ เพาเวอร์พอยท์สำหรับรายการโรงเรียนสะบาโตหรือการช่วยเตรียมและเพื่อสอนบทเรียนแต่ละสัปดาห์.
  On this site you will find a PowerPoint slideshow for the sabbath school program or for helping to prepare and to teach the lesson each week.