เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

sabbath-day แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • วันเสาร์
 • remember the sabbath day, to keep it holy    จงระลึกถึงวันสะบาโต ถือเป็นวันบริสุทธิ์
 • sabbath    n. วันประกอบพิธีทางศาสนาและพักผ่อนของชาวคริสต์
 • sabbath bloody sabbath    ซับบาธบลัดดีซับบาธ
 • black sabbath    แบล็กแซ็บบาธ
 • buddhist sabbath    Buddhist Sabbath 1. n. - ธรรมสวนะ [tham ma sa wa na] - อุโบสถ [u bō sot] 2. n. exp. - วันธรรมสวนะ [wan] - วันพระ [Wan Phra]
 • sabbath school    โรงเรียนสอนศาสนาวันอาทิตย์
 • witches sabbath    กลุ่มมารร้าย กลุ่มแม่มด
 • a day    adv. ต่อวัน [tø wan]
 • by day    adv. กลางวัน [klāng wan]
 • by the day    idm. ทั้งวัน ที่เกี่ยวข้อง: วันหนึ่ง
 • day    1) n. กลางวัน ที่เกี่ยวข้อง: เวลากลางวัน ชื่อพ้อง: daylight, the light of day คำตรงข้าม: night time 2) n. ช่วงเวลา ที่เกี่ยวข้อง: เวลา ชื่อพ้อง: period, time 3) n. วัน ที่เกี่ยวข้อง:
 • day ... of the    วันขึ๊น ... ค่ํา
 • for a day    xp เป็นเวลาหนึ่งวัน [pen wē lā neung]
 • that day    วันนั๊น
 • this day    วันนี้