เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

see merit and karma แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • เห็นบุญเห็นกรรม
 • see     1) vt. เห็น ที่เกี่ยวข้อง: รับรู้, เห็นด้วยตา, มองเห็น, รู้ด้วยตา
 • merit     1) n. คุณความดี ที่เกี่ยวข้อง: ความดีงาม, คุณค่า ชื่อพ้อง: worth,
 • karma     1) n. กรรม ที่เกี่ยวข้อง: ผลจากการกระทำ 2) n. ชะตากรรม
 • of merit and karma    ของบุญของกรรม
 • anantarika-karma    อนันตริยกรรม
 • bad karma    n. บาป [bāp]
 • create karma    v. exp. สร้างกรรม [sāng kam]
 • cumulative karma    n. - กฏัตตากรรม - กตัตตากรรม
 • good karma    n. - บุญ [bun] - บุณย์ [bun]
 • karma (archer)    คาร์มา (นักยิงธนู)
 • karma in buddhism    กรรม (ศาสนาพุทธ)
 • previous karma    n. บุพกรรม [bup pha kam]
 • reserve karma    n. - กฏัตตากรรม - กตัตตากรรม
 • not see    ไม่เห็น มองไม่เห็น
 • see as    1) phrase. v. พิจารณาว่าเป็น ที่เกี่ยวข้อง: มองเห็นว่าเป็น 2) phrase. v. ยอมรับ