เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

squareflipper square flipper แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • แมวน้ำเครา
 • square     1) n. สี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่เกี่ยวข้อง: จัตุรัส ชื่อพ้อง: quadrate,
 • flipper     1) n. ครีบ (ของแมวน้ำ, เพนกวิน) 2) n. ตีนกบ
 • flipper used in frying    ตะหลิว
 • be square    v. ครือ [khreū]
 • square with    1) phrase. v. จ่ายหมด ที่เกี่ยวข้อง: จ่ายให้หมด ชื่อพ้อง: settle with 2) phrase. v. เห็นพ้องกับ ที่เกี่ยวข้อง: สอดคล้องกับ ชื่อพ้อง: reconcile with
 • t-square    ['tiːskwɛə] 1. n. - กงฉาก [kong chāk] - ฉาก [chāk] 2. n. exp. - ไม้ฉากรูปตัวที [māi chāk rūp tūa Thī] - ไม้ที [māi Thī]
 • t. square    ไม้ฉากรูปตัว T
 • tee-square, t square    ไม้ฉากรูปตัว T
 • all square    มีหน้าตาดุร้าย ซูบ มีอาการกังวล ซูบผอม
 • bevel square    ไม้ทีปรับมุม
 • caliper square    (เครื่องจักร) เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางแบบบรรทัด แต่มีก้ามเลื่อนปรับความกว้างแคบได้
 • carpenter’s square    ไม้ฉากของช่างไม้
 • center square    (โรงงานโลหะ) เครื่องมือสำหรับวัดหาจุดศูนย์กลางของวงกลม หรือศูนย์กลางของส่วนโค้งวงกลม ส่วนมากมักหาที่ตั้งศูนย์กลางของปลายก้นเพลา
 • chamchuri square    จัตุรัสจามจุรี
 • chi-square    n. ไคสแควร์ [sa khwaē]