เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

standard แปล

สัทอักษรสากล: [ 'stændəd ]  การออกเสียง
พหูพจน์: standards   
"standard" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) adj. ซึ่งเป็นมาตรฐาน
  ชื่อพ้อง: regular, usual
  2) n. มาตรฐาน
  ที่เกี่ยวข้อง: บรรทัดฐาน, ตัวชี้วัด ชื่อพ้อง: norm, pattern, type
 • be of standard    เข้ามาตรฐาน ตรงเกณฑ์ เข้าเกณฑ์
 • absolute standard    n. exp. มาตรฐานตายตัว [māt tra thān tāi tūa]
 • be up to standard    1. v. เข้าเกณฑ์ [khao kēn] 2. v. exp. ได้มาตรฐาน [dāi māt tra thān]
 • be up to the standard    v. exp. ถึงระดับมาตรฐาน [theung ra dap]
 • bog standard    ต่ำกว่าถัวเฉลี่ย ระดับต่ำ
 • bog-standard    เป็นภาษาระดับสูง ภาษาหนึ่งใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษาเบสิกนี้เขียนง่าย ๆ เหมาะกับผู้เริ่มต้นเรียน คำว่า basic นั้นย่อมาจาก beginnerʼs all-purpose symbolic instruction code แปลได้ว่า รหัสคำสั่งที่เป็นส
 • conform to the standard    v. เข้ามาตรฐาน [khao māt tra thān]
 • double standard    มาตรฐานแบบสองเชิง
 • emission standard    n. exp. มาตรฐานการปล่อยสารมลพิษ [māt tra thān kān plǿi sān mon la phit]
 • establish a standard    ตั้งมาตรฐาน
 • gold standard    n. exp. วิธีมาตรฐาน [wi thī māt tra thān]
 • industrial standard    n. มาตรฐานอุตสาหกรรม
 • institute a standard    กําหนดเกณฑ์ วางเกณฑ์
 • international standard    n. exp. ระดับอินเตอร์ [ra dap in toē]
 • living standard    มาตรฐานการครองชีพ
ประโยค
 • ก็พวกที่เรียนในชั้นเดียวกันไง ชั้นกำลังจะพูดเลย
  You gotta have standards ok, thats all I'm saying
 • พวกเขาอยู่ไหน ลูกสาวและภรรยาของเหยื่ออยู่ตรงนี้
  L.D.S.K.S are so rare, we haven't been able to build a standard profile.
 • บางทีเราน่าจะใส่ให้ขาใหญ่ที่นี่ เขาจะได้ไปพ้นๆ ?
  THEY HAVE PARACHUTES ON-BOARD, RIGHT? THEY SHOULD. IT'S STANDARD ON ALL FEDERAL AIR TRANSPORT.
 • อืม นี่มันน่าขยะแขยงทีเดียว ถึงแม้จะกับเราก็เถอะ
  Yeah, this is pretty disgusting, even by our standards.
 • มีมาตรฐาน 30 วันเป็น ยึดศิลปะซึ่งไม่มีเอกสารประกอบ
  There's a standard 30-day impound on undocumented art.
 • ฉันก็มาไกลเกินกว่า การรักษาทั่วไปจะช่วยได้แล้ว
  I was way past standard treatment.
 • แต่ความสามารถของคนเหล่านี้ คุณก็ทราบดีอยู่แล้ว
  You know the standards of these people as well
 • นี่มันเป็นไปไม่ได้ แม่แต่ความวิกลจริตของพวกเรา
  This is impossible, even by our insane standards.
 • เขาไม่ได้มาเช็คอินหลังจากที่เขาทำงานเสร็จแล้ว
  Standard orders are to check in after duty.
 • ท่านประธานก็เป็นคนดีอยู่หรอก แต่มาตรฐานสูงเกินไป
  The President is a good man, but his standards are too high.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำคุณศัพท์
 • established or well-known or widely recognized as a model of authority or excellence; "a standard reference work"; "the classical argument between free trade and protectionism"

 • conforming to or constituting a standard of measurement or value; or of the usual or regularized or accepted kind; "windows of standard width"; "standard sizes"; "the standard fixtures"; "standard brands"; "standard operating procedure"

 • conforming to the established language usage of educated native speakers; "standard English" (American); "received standard English is sometimes called the King''s English" (British)
  ชื่อพ้อง: received,

 • คำคุณศัพท์
 • commonly used or supplied; "standard procedure"; "standard car equipment"

 • regularly and widely used or sold; "a standard size"; "a stock item"
  ชื่อพ้อง: stock,

 • คำนาม
 • any distinctive flag
  ชื่อพ้อง: banner,

 • an upright pole or beam (especially one used as a support); "distance was marked by standards every mile"; "lamps supported on standards provided illumination"

 • the ideal in terms of which something can be judged; "they live by the standards of their community"
  ชื่อพ้อง: criterion,

 • a basis for comparison; a reference point against which other things can be evaluated; "the schools comply with federal standards"; "they set the measure for all subsequent work"
  ชื่อพ้อง: criterion, measure, touchstone,

 • the value behind the money in a monetary system
  ชื่อพ้อง: monetary standard,

 • a board measure = 1980 board feet