เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

stored-up karma แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n.
  - กฏัตตากรรม
  - กตัตตากรรม
 • karma     1) n. กรรม ที่เกี่ยวข้อง: ผลจากการกระทำ 2) n. ชะตากรรม
 • stored up    adj. หมักหมม [mak mom]
 • stored    สํารองไว้ กระบวนการหรือเทคนิคการป้อนข้อมูล ใช้ตัวย่อว่า dp หมายถึง การนำข้อมูลดิบ มาดำเนินการบางประการ เช่น จัดจำแนก คัดแยก คำนวณ บันทึก เปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดผลตามที่ต้องการ หรือ ผลที่จะนำไปใช้ต่
 • stored products    ผลิตภัณฑ์ที่เก็บรักษา
 • anantarika-karma    อนันตริยกรรม
 • bad karma    n. บาป [bāp]
 • create karma    v. exp. สร้างกรรม [sāng kam]
 • cumulative karma    n. - กฏัตตากรรม - กตัตตากรรม
 • good karma    n. - บุญ [bun] - บุณย์ [bun]
 • karma (archer)    คาร์มา (นักยิงธนู)
 • karma in buddhism    กรรม (ศาสนาพุทธ)
 • of merit and karma    ของบุญของกรรม
 • previous karma    n. บุพกรรม [bup pha kam]
 • reserve karma    n. - กฏัตตากรรม - กตัตตากรรม
 • disinfestation of stored products    การควบคุมศัตรูในโรงเก็บ การควบคุมเชื้อรา การกําจัดศัตรูในโรงเก็บ การควบคุมแบคทีเรีย