เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

strident แปล

สัทอักษรสากล: [ 'straidnt ]  การออกเสียง
"strident" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) adj. ดังลั่น
  ที่เกี่ยวข้อง: ดังแสบแก้วหู ชื่อพ้อง: harsh, loud, shrill
  2) adj. แข็งกร้าว
  ที่เกี่ยวข้อง: เสียงห้าว ชื่อพ้อง: hoarse, raucous
 • stride over other people's driving lane    v. กินทาง [kin thāng]
 • stride forward bravely    วิกรม กล้าหาญ เก่งกล้า
 • stridently    อย่างเสียงดัง
 • stride along    v. exp. - เดินอาด ๆ [doēn āt āt] - เดินอาดๆ [doēn āt āt]
 • stridingly    X - โง่ง ๆ - โง่งเง่ง
 • stride    1) vi. เดินก้าวยาวๆ ชื่อพ้อง: pace, step, walk 2) vt. ก้าวข้าม ที่เกี่ยวข้อง: เดินข้าม, เดินคร่อม ชื่อพ้อง: bestride, straddle 3) n. การเดินก้าวยาวๆ ที่เกี่ยวข้อง: จังหวะการก้าวยาวๆ ช
 • stridor    n. เสียงพร่า ที่เกี่ยวข้อง: เสียงแหบห้าว ชื่อพ้อง: harsh voice
 • stricture    1) n. การตำหนิอย่างรุนแรง ที่เกี่ยวข้อง: การวิจารณ์อย่างรุนแรง ชื่อพ้อง: blame, censure, criticism 2) n. การจำกัด ที่เกี่ยวข้อง: การบังคับ, การควบคุม ชื่อพ้อง: limit, restriction 3) n. การ
 • strife    1) n. การแข่งขันกัน ที่เกี่ยวข้อง: การต่อสู้กัน, การขัดแย้งกัน ชื่อพ้อง: conflict, competition, rivalry, struggle คำตรงข้าม: peace 2) n. ความบากบั่น (คำโบราณ) ที่เกี่ยวข้อง: ความพยายามอย่า
ประโยค
 • คนที่ผมบลอนด์ ชอบทำหน้ามุ่ย ท่าทางห้าวๆ
  You know, the blonde with the pouty, strident
 • ตอบสนองประสบความสำเร็จกับความท้าทายทางตะวันตกของเชื้อเพลิงนี้เท่านั้นเพิ่มเติมโทร
  be ignored. The most obvious target of these strident calls is Islam, เฉพาะ
 • ความรุนแรงเกิดขึ้นเนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ที่นับถือลัทธิชาวพุทธมากขึ้นเรื่อย ๆ ในความขัดแย้งกับชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิม
  The violence comes as hard-liners from the Buddhist majority become increasingly strident in their opposition to the Muslim minority.
 • ถึงแม้ทางตำรวจนครบาลจะปฏิเสธเสียงกร้าว บริการโทรแจ้งฉุกเฉิน 999 ของพวกเขายังคงให้บริการต่อไป มีผลสะท้อนต่อหน้าที่ความไว้วางใจ ของประชาชนทั่วไปในเมืองหลวงได้ไหม
  'Despite the Metropolitan Police's strident denials, 'can the emergency services afford to maintain their 999 'response commitment to ordinary people of the capital?
ความหมาย
  คำคุณศัพท์
 • unpleasantly loud and harsh
  ชื่อพ้อง: raucous,

 • being sharply insistent on being heard; "strident demands"; "shrill criticism"
  ชื่อพ้อง: shrill,

 • of speech sounds produced by forcing air through a constricted passage (as `f'', `s'', `z'', or `th'' in both `thin'' and `then'')
  ชื่อพ้อง: fricative, continuant, sibilant, spirant,

 • conspicuously and offensively loud; given to vehement outcry; "blatant radios"; "a clamorous uproar"; "strident demands"; "a vociferous mob"
  ชื่อพ้อง: blatant, clamant, clamorous, vociferous,