เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

taste แปล

สัทอักษรสากล: [ teist ]  การออกเสียง
อดีตกาลสามัญ: tasted   อดีตกาลสมบูรณ์: tasted   พหูพจน์: tastes   ปัจจุบันกาลสมบูรณ์: tasting   
"taste" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. รสชาติ
  ที่เกี่ยวข้อง: รส ชื่อพ้อง: flavour, savour
  2) n. รสนิยม
  ที่เกี่ยวข้อง: ความพอใจ, ความชื่นชอบ ชื่อพ้อง: appreciation, judgment
  3) n. ประสาทในการรับรส
  4) n. การชิม
  ที่เกี่ยวข้อง: การลิ้มรส, การชิมรส
  5) n. ประสบการณ์ (ครั้งแรกกับบางสิ่ง)
  ชื่อพ้อง: experience, sample
  6) vt. ชิม
  ที่เกี่ยวข้อง: ลองลิ้ม, ลิ้มรส, ลิ้มลอง, ชิมรส ชื่อพ้อง: sip, try
  7) vi. ชิม
  ที่เกี่ยวข้อง: ลองลิ้ม, ลิ้มรส, ลิ้มลอง, ชิมรส ชื่อพ้อง: sip, try
  8) vt. ประสบกับ (โดยเฉพาะเป็นครั้งแรกหรือระยะสั้น)
  ที่เกี่ยวข้อง: ได้มีประสบการณ์ในเรื่อง, ได้รู้ถึง ชื่อพ้อง: experience, undergo
  9) vi. ประสบกับ (โดยเฉพาะเป็นครั้งแรกหรือระยะสั้น)
  ที่เกี่ยวข้อง: ได้มีประสบการณ์ในเรื่อง, ได้รู้ถึง
 • taste of    phrase. v. มีรสชาติเหมือน
 • a different taste    X คนละรส [khon la rot]
 • acid taste    รสเปรี้ยว
 • astringent taste    n. กษาย
 • bad taste    แบดเทสต์ (ภาพยนตร์)
 • be in bad taste    v. เฝื่อน [feūoen]
 • be in low taste    ใฝ่ต่ํา
 • be to one's taste    v. โดนใจ [dōn jai]
 • be to one’s taste    ถูกอกถูกใจ ต้องใจ โดนใจ ถูกใจ
 • change taste    เปลี่ยนรสชาติ เปลี่ยนรสนิยม
 • check the taste    v. exp. - ชิมรส [chim rot] - ชิมรสชาติ [chim rot chāt]
 • delicious taste    รสอร่อยเยี่ยม รสเลิศ รสทิพย์ ทิพยรส
 • excellent taste    1. n. ทิพยรส [thip pha ya rot] 2. n. exp. รสเลิศ [rot loēt]
 • gagging taste    adj. ขื่น [kheūn]
 • have a taste for    v. exp. กินเป็น [kin pen]
ประโยค
 • #ฉันชิมมันได้จากผิวของฉัน# หนูนักซ่อมคอมพิวเตอร์!
  ♪ You got my hunger goin' crazy ♪ ♪ I can taste it on my skin ♪ ♪ my computer fixer girl!
 • อีกอย่างนะแม่ชั้นน่ะน่าหม่ำสำหรับผู้ชายเสมอล่ะ
  One thing my mom has is good taste in men.
 • นายก็เป็นแค่พวกเต้นแร้งเต้นกาของโลกนี้เท่านั้น
  His breakfast will taste better than any meal you and I have ever tasted.
 • นายก็เป็นแค่พวกเต้นแร้งเต้นกาของโลกนี้เท่านั้น
  His breakfast will taste better than any meal you and I have ever tasted.
 • ฉันต้องรู้ว่าสิ่งที่สั่นห้าดอลลาร์รสชาติเหมือน
  I gotta know what a five-dollar shake tastes like.
 • ไม่งั้นโลกจะกลิ่นเหมือนกับธิดาช้างเล่นโยคะร้อน
  Or else the whole world tastes like Mama June after hot yoga.
 • ลิ้นที่ไวต่อความรู้สึกของมันสัมผัสได้ถึงเหยื่อ
  The boa's sensitive tongue tastes the victim's presence.
 • อย่างที่คาดไว้ ว่าฮอลยูจะต้องมีปัญหากับการทดสอบ
  As expected, a Hallyu Star has a different taste
 • นี่คือลูกพลับตากแห้ง ที่ผ่านการทดสอบพิษแล้วเพคะ
  It's dried persimmons, and I've already tasted them to make sure they were safe.
 • คนที่เป็นเจ้าของสิ่งนี้ เห็นได้ชัดว่ามีรสนิยมดี
  The person who owned this obviously had great taste.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • a kind of sensing; distinguishing substances by means of the taste buds; "a wine tasting"
  ชื่อพ้อง: tasting,

 • the faculty of distinguishing sweet, sour, bitter, and salty properties in the mouth; "his cold deprived him of his sense of taste"
  ชื่อพ้อง: gustation, sense of taste, gustatory modality,

 • the sensation that results when taste buds in the tongue and throat convey information about the chemical composition of a soluble stimulus; "the candy left him with a bad taste"; "the melon had a delicious taste"
  ชื่อพ้อง: taste sensation, gustatory sensation, taste perception, gustatory perception,

 • delicate discrimination (especially of aesthetic values); "arrogance and lack of taste contributed to his rapid success"; "to ask at that particular time was the ultimate in bad taste"
  ชื่อพ้อง: appreciation, discernment, perceptiveness,

 • a brief experience of something; "he got a taste of life on the wild side"; "she enjoyed her brief taste of independence"

 • a strong liking; "my own preference is for good literature"; "the Irish have a penchant for blarney"
  ชื่อพ้อง: preference, penchant, predilection,

 • a small amount eaten or drunk; "take a taste--you''ll like it"
  ชื่อพ้อง: mouthful,

 • คำกริยา
 • experience briefly; "The ex-slave tasted freedom shortly before she died"

 • take a sample of; "Try these new crackers"; "Sample the regional dishes"
  ชื่อพ้อง: sample, try, try out,

 • perceive by the sense of taste; "Can you taste the garlic?"

 • distinguish flavors; "We tasted wines last night"

 • have flavor; taste of something
  ชื่อพ้อง: savor, savour,

 • have a distinctive or characteristic taste; "This tastes of nutmeg"
  ชื่อพ้อง: smack,