เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

transduction แปล

การออกเสียง
"transduction" การใช้
คำแปลมือถือ
 • การถ่ายโอนยีน
ประโยค
 • นั่น, นั่นคือสัญญาณการสื่อโครงข่าย จากรากนี่ ไปสู่อีกรากนึงที่ติดกัน ควรเก็บตัวอย่าง
  So, that is signal transduction from this root to the root of the tree next to it.
 • ◊ประสิทธิภาพสูง: พารามิเตอร์เชิงกลสูง Q, การถ่ายโอนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพระหว่างการผลิตไฟฟ้าและ
  ◊ High efficiency: high mechanical parameter Q, the transduction efficient between electricity and
 • ◊ประสิทธิภาพสูง: พารามิเตอร์ทางกลสูง Q, การถ่ายโอนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพระหว่างไฟฟ้าและเสียงเหนือ 95%
  ◊ High efficiency: high mechanical parameter Q, the transduction efficient between electricity and sound above 95%.
 • พลังงาน (เปลี่ยนแปลง) ขึ้นเมื่อสารรสชาติที่แตกต่างกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการไหลของไอออนผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์รสชาติ
  Transduction (transformation) Occurs When Different Taste Substances cause a change in the flow of ions across the membrane of taste cells.
 • พลังงาน (เปลี่ยนแปลง) ขึ้นเมื่อสารรสชาติที่แตกต่างกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการไหลของไอออนผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์รสชาติ
  Transduction (omvandling) occurs when different taste substances cause a change in the flow of ions across the membrane of taste cells.
 • พลังงาน (เปลี่ยนแปลง) ขึ้นเมื่อสารก่อให้เกิดรสชาติที่แตกต่างการเปลี่ยนแปลงในการไหลของไอออนผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์รสชาติที่
  Transduction (omvandling) occurs when different taste substances cause a change in the flow of ions across the membrane of taste cells.
 • เครื่องบรรจุนี้เป็นอุปกรณ์บรรจุแบบไฮเทคที่ควบคุมโดยโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งมาพร้อมกับการถ่ายโอนข้อมูลภาพและการทำงานด้วยระบบนิวเมติก
  This filling machine is a high-tech filling equipment controlled by microcomputer PLC programmable, equip with photo electricity transduction and pneumatic action.
ความหมาย
  คำนาม
 • the process whereby a transducer accepts energy in one form and gives back related energy in a different form; "the transduction of acoustic waves into voltages by a microphone"

 • (genetics) the process of transfering genetic material from one cell to another by a plasmid or bacteriophage