เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

vecchietta แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
  • เวกกีเอตตา
  • veblen    เวเบลน ออสเวลด์ เวเบลน
  • veau    เนื้อลูกวัว
  • vector    1) n. เส้นสมมุติหรือลูกศรสมมุติแสดงปริมาณและทิศทาง ที่เกี่ยวข้อง: เวคเตอร์ ชื่อพ้อง: direction, heading 2) n. สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะของโรค
  • vearnda    ระเบียบเรือน เฉลียงมุข
  • vector addition    n. exp. การบวกเวกเตอร์ [kān būak]
  • veal scallopini    สกัลโลพินีเนื้อลูกวัว
  • vector analysis    n. exp. การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ [kān wi khrǿ choēng fang chan]
  • veal roast    เนื้อลูกวัวย่าง
  • vector calculus    แคลคูลัสเวกเตอร์