เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

vector calculus แปล

การออกเสียง:
"vector calculus" การใช้
คำแปลมือถือ
 • แคลคูลัสเวกเตอร์
 • vector     1) n. เส้นสมมุติหรือลูกศรสมมุติแสดงปริมาณและทิศทาง ที่เกี่ยวข้อง:
 • calculus     1) n. นิ่ว ที่เกี่ยวข้อง: ก้อนนิ่ว ชื่อพ้อง: concretion, stone 2)
 • advanced calculus    n. exp. แคลคูลัสชั้นสูง [chan sūng]
 • biliary calculus    n. exp. นิ่วในถุงน้ำดี [niu nai thung nām dī]
 • calculus (dental)    คราบหินปูน
 • calculus of variations    n. exp. แคลคูลัสของการแปรผัน [khøng kān praē phan]
 • differential calculus    n. exp. แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์
 • felicific calculus    ความถูกใจ
 • functional calculus    แคลคูลัสภาคแสดง
 • infinitesimal calculus    n. exp. แคลคูลัสกณิกนันต์
 • integral calculus    n. exp. แคลคูลัสเชิงปริพันธ์
 • lambda calculus    แคลคูลัสแลมบ์ดา
 • multivariable calculus    แคลคูลัสหลายตัวแปร
 • predicate calculus    n. exp. แคลคูลัสภาคแสดง [phāk sa daēng]
 • propositional calculus    n. exp. แคลคูลัสเชิงประพจน์ [choēng pra phot]
ประโยค
 • ในเวกเตอร์แคลคูลัสความแตกต่างเป็นผู้ดำเนินการเวกเตอร์ที่วัดขนาดของแหล่งที่มาของเวกเตอร์สนามหรืออ่างที่จุดที่กำหนดในแง่ของสเกลาลงนาม
  In vector calculus, divergence is a vector operator that measures the magnitude of a vector field’s source or sink at a given point, in terms of a signed scalar.