เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

vocalization แปล

การออกเสียง
"vocalization" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. การเปล่งเสียง
 • roar (vocalization)    เสียงคำราม
 • vocalists    นักร้อง
 • vocalist    ['vəuk(ə)lɪst] n. นักร้อง [nak røng]
 • vocalize    1) vt. เปล่งเสียง ที่เกี่ยวข้อง: ทำให้มีเสียง ชื่อพ้อง: speak 2) vi. เปล่งเสียง 3) vt. ทำให้กลายเป็นเสียงสระ (ทางภาษาศาสตร์) 4) vi. กลายเป็นเสียงสระ (ทางภาษาศาสตร์)
 • vocalism    ระบบเสียงสระ เสียง
 • vocalized    ที่ประกอบด้วยคําพูด ซึ่งมีเสียงก้อง ที่ใช้คําพูด ซึ่งออกเสียงโดยมีการสั่นของเส้นเสียง
 • vocaliser    นักร้อง สิ่งมีชีวิตที่พูดได้ ผู้ขับร้อง
 • vocalizer    n. ผู้ที่เปล่งเสียง
 • vocalise    เล่า พูดชัดเจน กลายเป็นเสียงสระ ออกเสียงสระ เอ่ย พูด ร้องเสียง ออกเสียง บรรยาย เปล่งเสียง ออกเสียงก้อง ออกเสียงโฆษะ เปลี่ยนเป็นเสียงสระ ทําให้มีเสียง
 • vocalizing    การร้องเพลง การขับร้อง
ประโยค
 • ประหยัดโฆษะของข้อความในไฟล์เสียง
  Saving of the vocalization of text in audio file
 • เครื่องมือในการอ่านข้อความใด ๆ หรือไฟล์ข้อความดัง ซอฟแวร์เพื่อให้แน่ใจโฆษะคุณภาพของข้อความด้วยเสียงที่แตกต่างและความเร็วต่างๆ
  E-book readers The tool to read any texts or text files aloud. The software ensures the quality vocalization of text by different voices and various speeds.
 • เครื่องมือในการอ่านข้อความใด ๆ หรือไฟล์ข้อความดัง ซอฟแวร์เพื่อให้แน่ใจโฆษะคุณภาพของข้อความด้วยเสียงที่แตกต่างและความเร็วต่างๆ
  Balabolka – a tool to read any texts or text files aloud. The software ensures the quality vocalization of text by different voices and various speeds.
 • เครื่องมือในการอ่านข้อความใด ๆ หรือไฟล์ข้อความดัง ซอฟแวร์เพื่อให้แน่ใจโฆษะคุณภาพของข้อความด้วยเสียงที่แตกต่างและความเร็วต่างๆ
  The tool to read any texts or text files aloud. The software ensures the quality vocalization of text by different voices and various speeds.
ความหมาย
  คำนาม
 • the use of uttered sounds for auditory communication
  ชื่อพ้อง: utterance,

 • the sound made by the vibration of vocal folds modified by the resonance of the vocal tract; "a singer takes good care of his voice"; "the giraffe cannot make any vocalizations"
  ชื่อพ้อง: voice, vocalisation, vocalism, phonation, vox,