เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

wage against แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • ประกาศสงครามกับ
  ต่อสู้กับ
 • wage     1) n. ค่าจ้าง ที่เกี่ยวข้อง: ค่าแรง ชื่อพ้อง: emolument, pay,
 • against     1) prep. เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ 2) prep. ดูขัดแย้งกับ ที่เกี่ยวข้อง:
 • wage a campaign against    idm. คัดค้านอย่างรุนแรง ที่เกี่ยวข้อง: ต่อต้านอย่างมาก
 • wage a struggle against    สู้รบ รบรา รบ ต่อสู้ รบพุ่ง สู้
 • wage a war against    ต่อต้านอย่างมาก คัดค้านอย่างรุนแรง
 • wage war against    phrase. v. ต่อสู้กับ ชื่อพ้อง: declare against, declare on
 • basic wage    n. exp. - ค่าจ้างขั้นพื้นฐาน [khā jāng khan pheūn thān] - ค่าจ้างพื้นฐาน [khā jāng pheūn thān]
 • daily wage    n. exp. ค่าจ้างรายวัน [khā jāng rāi wan]
 • hourly wage    n. exp. ค่าจ้างรายชั่วโมง [khā jāng rāi chūa mōng]
 • living wage    n. เงินที่เพียงพอในการดำรงชีวิต
 • minimum wage    n. exp. - ค่าจ้างขั้นต่ำ [khā jāng khan tam] - ค่าจ้างขั้นต่ำสุด [khā jāng khan tam sut] - ค่าแรงขั้นต่ำ [khā raēng khan tam] - เงินเดือนต่ำสุด [ngoen deūoen tam sut]
 • monthly wage    n. exp. ค่าจ้างรายเดือน [khā jāng rāi deūoen]
 • overtime wage    ค่าล่วงเวลา เงินล่วงเวลา
 • wage agreements    ข้อตกลงค่าจ้างแรงงาน สัญญาแรงงาน
 • wage earner    ผู้รับค่าจ้าง