เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

wage agreements แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • ข้อตกลงค่าจ้างแรงงาน
  สัญญาแรงงาน
 • wage     1) n. ค่าจ้าง ที่เกี่ยวข้อง: ค่าแรง ชื่อพ้อง: emolument, pay,
 • aviation agreements    ข้อตกลงการเดินอากาศ
 • commodity agreements    ข้อตกลงซื้อขายสินค้า
 • economic agreements    ข้อตกลงทางเศรษฐกิจ
 • formal agreements    n. exp. ข้อตกลงสมบูรณ์แบบ [khø tok long som būn baēp]
 • international agreements    ข้อตกลงทางการเงิน ข้อตกลงการชําระเงิน ข้อตกลงระหว่างประเทศ
 • monetary agreements    ข้อตกลงการชําระเงิน ข้อตกลงทางการเงิน ข้อตกลงระหว่างประเทศ
 • payment agreements    ข้อตกลงทางการเงิน ข้อตกลงระหว่างประเทศ ข้อตกลงการชําระเงิน
 • tariff agreements    ข้อตกลงตามพิกัดอัตรา
 • tenancy agreements    การเช่า ข้อตกลงการเช่าที่
 • trade agreements    สนธิสัญญาการพาณิชย์ การเจรจาทางการค้า ข้อตกลงทางการค้า
 • verbal agreements    การตกลงกันด้วยวาจา
 • basic wage    n. exp. - ค่าจ้างขั้นพื้นฐาน [khā jāng khan pheūn thān] - ค่าจ้างพื้นฐาน [khā jāng pheūn thān]
 • daily wage    n. exp. ค่าจ้างรายวัน [khā jāng rāi wan]
 • hourly wage    n. exp. ค่าจ้างรายชั่วโมง [khā jāng rāi chūa mōng]