เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

wage earner แปล

การออกเสียง:
"wage earner" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ผู้รับค่าจ้าง
 • wage     1) n. ค่าจ้าง ที่เกี่ยวข้อง: ค่าแรง ชื่อพ้อง: emolument, pay,
 • earner     ['ɜːnə] n. exp. ผู้รับเงิน [phū rap ngoēn]
 • wage-earner    n. คนทำงานรับค่าจ้าง ที่เกี่ยวข้อง: ผู้ทำงานรับจ้าง ชื่อพ้อง: employee, wage-worker
 • be a salary earner    v. exp. ทำงานกินเงินเดือน [tham ngān kin ngoen deūoen]
 • low-income earner    n. exp. ผู้มีรายได้น้อย [phū mī rāi dāi nøi]
 • basic wage    n. exp. - ค่าจ้างขั้นพื้นฐาน [khā jāng khan pheūn thān] - ค่าจ้างพื้นฐาน [khā jāng pheūn thān]
 • daily wage    n. exp. ค่าจ้างรายวัน [khā jāng rāi wan]
 • hourly wage    n. exp. ค่าจ้างรายชั่วโมง [khā jāng rāi chūa mōng]
 • living wage    n. เงินที่เพียงพอในการดำรงชีวิต
 • minimum wage    n. exp. - ค่าจ้างขั้นต่ำ [khā jāng khan tam] - ค่าจ้างขั้นต่ำสุด [khā jāng khan tam sut] - ค่าแรงขั้นต่ำ [khā raēng khan tam] - เงินเดือนต่ำสุด [ngoen deūoen tam sut]
 • monthly wage    n. exp. ค่าจ้างรายเดือน [khā jāng rāi deūoen]
 • overtime wage    ค่าล่วงเวลา เงินล่วงเวลา
 • wage against    ประกาศสงครามกับ ต่อสู้กับ
 • wage agreements    ข้อตกลงค่าจ้างแรงงาน สัญญาแรงงาน
 • wage freeze    [weɪdʒˌfriːz] n. exp. การตรึงค่าจ้าง [kān treung khā jāng]
ความหมาย
  คำนาม
 • someone who earn wages in return for their labor
  ชื่อพ้อง: earner,