เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

wage rate variance แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  ผลต่างอัตราค่าแรง [phon tāng at trā khā raēng]
 • wage     1) n. ค่าจ้าง ที่เกี่ยวข้อง: ค่าแรง ชื่อพ้อง: emolument, pay,
 • wage rate     [weɪdʒreɪt] n. exp. อัตราค่าจ้าง [at trā khā jāng]
 • rate     1) n. อัตราความเร็ว ที่เกี่ยวข้อง: อัตราเร็ว, ความเร็ว ชื่อพ้อง:
 • variance     n. การเปลี่ยนแปลง ที่เกี่ยวข้อง: การแปรปรวน, การแปรผัน ชื่อพ้อง:
 • labor rate variance (am.)    n. exp. ผลต่างอัตราค่าแรง [phon tāng at trā khā raēng]
 • labour rate variance    n. exp. ผลต่างอัตราค่าแรง [phon tāng at trā khā raēng]
 • at variance with    adj. ผิดเพี้ยน [phit phīen]
 • at a rate of    ที่อัตรา
 • at that rate    idm. ในกรณีนั้น
 • at the rate of …    X ในอัตรา... [nai at trā ...]
 • at this rate    idm. อย่างที่เป็นอยู่ ที่เกี่ยวข้อง: เท่าที่เป็นอยู่
 • rate as    1) phrase. v. มีคุณค่าเหมือน ที่เกี่ยวข้อง: มีค่าเป็น ชื่อพ้อง: rank as 2) phrase. v. จัดอยู่ในลำดับหรือตำแหน่งของ
 • rate at    1) phrase. v. เห็นว่ามีคุณค่า ที่เกี่ยวข้อง: ดูว่ามีค่า ชื่อพ้อง: value at 2) phrase. v. ตีค่า (ทรัพย์สิน) ที่เกี่ยวข้อง: ประเมิน (ทรัพย์สิน)
 • rate with    1) phrase. v. เทียบเท่า ชื่อพ้อง: rank among, rate among 2) phrase. v. เป็นที่ชื่นชอบของ
 • analysis of variance    กระบวนการสโตแคสติก การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์สมการการถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ทฤษฎีเกมส์ การวิเคราะห์ความน่าจะเป็น วิธีทางสถิติ ความถี่ของการกระจายตัว การวิ