เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

wage rate แปล

การออกเสียง:
"wage rate" การใช้
คำแปลมือถือ
 • [weɪdʒreɪt]
  n. exp.
  อัตราค่าจ้าง [at trā khā jāng]
 • wage     1) n. ค่าจ้าง ที่เกี่ยวข้อง: ค่าแรง ชื่อพ้อง: emolument, pay,
 • rate     1) n. อัตราความเร็ว ที่เกี่ยวข้อง: อัตราเร็ว, ความเร็ว ชื่อพ้อง:
 • wage rate variance    n. exp. ผลต่างอัตราค่าแรง [phon tāng at trā khā raēng]
 • at a rate of    ที่อัตรา
 • at that rate    idm. ในกรณีนั้น
 • at the rate of …    X ในอัตรา... [nai at trā ...]
 • at this rate    idm. อย่างที่เป็นอยู่ ที่เกี่ยวข้อง: เท่าที่เป็นอยู่
 • rate as    1) phrase. v. มีคุณค่าเหมือน ที่เกี่ยวข้อง: มีค่าเป็น ชื่อพ้อง: rank as 2) phrase. v. จัดอยู่ในลำดับหรือตำแหน่งของ
 • rate at    1) phrase. v. เห็นว่ามีคุณค่า ที่เกี่ยวข้อง: ดูว่ามีค่า ชื่อพ้อง: value at 2) phrase. v. ตีค่า (ทรัพย์สิน) ที่เกี่ยวข้อง: ประเมิน (ทรัพย์สิน)
 • rate with    1) phrase. v. เทียบเท่า ชื่อพ้อง: rank among, rate among 2) phrase. v. เป็นที่ชื่นชอบของ
 • basic wage    n. exp. - ค่าจ้างขั้นพื้นฐาน [khā jāng khan pheūn thān] - ค่าจ้างพื้นฐาน [khā jāng pheūn thān]
 • daily wage    n. exp. ค่าจ้างรายวัน [khā jāng rāi wan]
 • hourly wage    n. exp. ค่าจ้างรายชั่วโมง [khā jāng rāi chūa mōng]
 • living wage    n. เงินที่เพียงพอในการดำรงชีวิต
 • minimum wage    n. exp. - ค่าจ้างขั้นต่ำ [khā jāng khan tam] - ค่าจ้างขั้นต่ำสุด [khā jāng khan tam sut] - ค่าแรงขั้นต่ำ [khā raēng khan tam] - เงินเดือนต่ำสุด [ngoen deūoen tam sut]
ประโยค
 • ค่าจ้างต้องจ่ายไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
  Wages must be paid only in money.Wages must be paid of not less than the minimum wage rate.
 • อาชีพรับจ้างอยู่ห้องผี!!! (อัตราค่าจ้าง : 1,000+บาท /วัน แล้วแต่ขนาดสถานที่ ความเข้มข้นของงาน)
  Stay in a Haunted Room!!! (daily wage rate: 1,000+THB, or vary by size of location and intensity of work)
 • ค่าจ้างค่าล่วงเวลาวันหยุดต้องจ่ายเพิ่มเติมในอัตราไม่น้อยกว่า 3 เท่าของอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงหรือของอัตราส่วนของค่าจ้าง
  Holiday overtime wages must be paid additionally at a rate of not less than 3 times of the hourly wage rate or the piece rate of wages.
 • ค่าจ้างค่าล่วงเวลาจะต้องจ่ายให้กับพนักงานที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในอัตราตามส่วนไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงหรืของอัตราส่วนของค่าจ้าง
  Overtime wages must be paid to an employee who is entitled to wages on a piece rate basis at a rate of not less than 1.5 times of the hourly wage rate or the piece rate of wages.
 • “ค่าแรงจะไม่กำหนดตายตัวค่ะ เราจะคำนวณก่อนว่าการทำปุ๋ยหมักครั้งนั้นจะขายได้เท่าไร แล้วเอามาหักต้นทุน หักเข้ากลุ่ม 20% ที่เหลือก็จะเป็นค่าแรงค่ะ” ตุ้มอธิบาย
  “The wage rate is not fixed. We’ll calculate how much we make from a sale batch. After deduction of production cost and 20% contribution allocated to the group, the remaining amount is considered the wage paid to the members,” Toom elaborated.