เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

wage rise แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  การขึ้นค่าจ้าง [kān kheun khā jāng]
 • wage     1) n. ค่าจ้าง ที่เกี่ยวข้อง: ค่าแรง ชื่อพ้อง: emolument, pay,
 • rise     1) vi. ลุกขึ้น ที่เกี่ยวข้อง: ยืนขึ้น, ตื่นขึ้น ชื่อพ้อง: arinse,
 • rise to    1) phrase. v. ลอยขึ้นไปทาง ที่เกี่ยวข้อง: เคลื่อนไปทาง 2) phrase. v. ขึ้นสู่ระดับ ที่เกี่ยวข้อง: ตำแหน่งสูง
 • basic wage    n. exp. - ค่าจ้างขั้นพื้นฐาน [khā jāng khan pheūn thān] - ค่าจ้างพื้นฐาน [khā jāng pheūn thān]
 • daily wage    n. exp. ค่าจ้างรายวัน [khā jāng rāi wan]
 • hourly wage    n. exp. ค่าจ้างรายชั่วโมง [khā jāng rāi chūa mōng]
 • living wage    n. เงินที่เพียงพอในการดำรงชีวิต
 • minimum wage    n. exp. - ค่าจ้างขั้นต่ำ [khā jāng khan tam] - ค่าจ้างขั้นต่ำสุด [khā jāng khan tam sut] - ค่าแรงขั้นต่ำ [khā raēng khan tam] - เงินเดือนต่ำสุด [ngoen deūoen tam sut]
 • monthly wage    n. exp. ค่าจ้างรายเดือน [khā jāng rāi deūoen]
 • overtime wage    ค่าล่วงเวลา เงินล่วงเวลา
 • wage against    ประกาศสงครามกับ ต่อสู้กับ
 • wage agreements    ข้อตกลงค่าจ้างแรงงาน สัญญาแรงงาน
 • wage earner    ผู้รับค่าจ้าง
 • wage freeze    [weɪdʒˌfriːz] n. exp. การตรึงค่าจ้าง [kān treung khā jāng]
 • wage hike    เงินเดือนที่เพิ่มขึ้น