เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

wage schedule แปล

การออกเสียง:
"wage schedule" การใช้
คำแปลมือถือ
 • อัตราค่าจ้าง
 • wage     1) n. ค่าจ้าง ที่เกี่ยวข้อง: ค่าแรง ชื่อพ้อง: emolument, pay,
 • schedule     1) n. กำหนดการ ที่เกี่ยวข้อง: กำหนดรายการ ชื่อพ้อง: agenda 2) n.
 • on schedule    idm. ตามตาราง
 • according to schedule    adv. - ตามกำหนด [tām kam not] - เป็นเวลา [pen wē lā]
 • according to the schedule    adv. ตามตารางเวลา [tām tā rāng wē lā]
 • adhere to the schedule    v. exp. ปฏิบัติตามตารางเวลา [pa ti bat tām tā rāng wē lā]
 • aging schedule    n. exp. ตารางการจัดอายุหนี้ [tā rāng kān jat ā yu nī]
 • ahead of schedule    adv. - ก่อนกำหนด [køn kam not] - ก่อนเวลา [køn wē lā]
 • behind schedule    1. adj. คั่งค้าง [khang khāng] 2. adv. คับคั่ง [khap khang] 3. X คั่ง [khang]
 • class schedule    n. ตารางสอน [tā rāng søn]
 • construction schedule    แผนงานก่อสร้าง
 • daywork schedule    ตารางค่าแรงหรือค่าเครื่องจักรรายวัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ใช้ในกรณีที่มีงานเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมและไม่มีราคาต่อหน่วยของงานอ้างอิงได้ ก็ใช้ค่าแรงรายวันนี้มาคิดเป็นค่าจ้างสำหรับคำสั่งนั้นๆ
 • flight schedule    n. exp. ตารางการบิน [tā rāng kān bin]
 • personal schedule    ตารางเวลาส่วนบุคคล
 • progress schedule    กำหนดการแสดงความก้าวหน้าของงาน
ความหมาย
  คำนาม
 • a schedule of wages paid for different jobs
  ชื่อพ้อง: wage scale,