เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

zadok the priest แปล

การออกเสียง:
"zadok the priest" การใช้
คำแปลมือถือ
 • เซดอกเดอะพรีสต์
 • priest     n. พระ ที่เกี่ยวข้อง: นักบวช ชื่อพ้อง: clergyman, reverend
 • a priest ’s waistband    รัดประคด ประคด
 • brahmin priest    n. พราหมณ์ [Phrām]
 • buddhist priest    n. พระภิกษุ [phra phik su]
 • catholic priest    n. exp. บาทหลวงแคธอลิก [bāt lūang khaē thø lik]
 • damian priest    แดเมียน พรีสต์
 • excommunicated priest    n. สมี [sa mī]
 • high priest    n. พระชั้นสูง ที่เกี่ยวข้อง: หัวหน้าคณะสงฆ์
 • house of priest    สํานักสงฆ์
 • islamic priest    n. - โต๊ะอิหม่าม [to i mām] - อิหม่าม [i mām]
 • judas priest    จูดาสพรีสต์
 • m7 priest    เอ็ม7 พรีสท
 • priest 's waistband    n. รัดประคด [rat pra khot]
 • priest of rank    ตําแหน่ง สมณศักดิ์ ยศ
 • priest s waistband    n. ประคด [pra khot]
ประโยค
 • 4:2 และเหล่านี้คือผู้นำที่เขามี: อาซาริยา, ผู้เป็นบุตรชายศาโดก, พระสงฆ์;
  4:2 And these were the leaders that he had: Azariah, the son of Zadok, the priest;
 • 2 และคนต่อไปนี้เป็นข้าราชการผู้ใหญ่ของพระองค์คือ อาซาริยาห์บุตรชายศาโดกเป็นปุโรหิต
  2 And these were the princes which he had; Azariah the son of Zadok the priest,
 • 1:26 แต่เขาไม่ได้เรียกฉัน, ผู้รับใช้ของพระองค์, และศาโดก, พระสงฆ์, และเบไนยาห์, บุตรชายของเยโฮยาดา, และซาโลมอน, ผู้รับใช้ต่ำต้อยของคุณ.
  1:26 But he did not summon me, your servant, and Zadok, the priest, and Benaiah, the son of Jehoiada, and Solomon, your lowly servant.
 • 8 แต่ศาโดกปุโรหิต และเบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดา และนาธันผู้พยากรณ์กับชิเมอีและเรอี และพวกทแกล้วทหารของดาวิดมิได้อยู่ฝ่ายอาโดนียาห์
  8 But Zadok the priest, and Benaiah the son of Jehoiada, and Nathan the prophet, and Shimei, and Rei, and the mighty men which belonged to David, were not with Adonijah.
 • 32 กษัตริย์ดาวิดรับสั่งว่า "จงเรียกศาโดกปุโรหิต และนาธันผู้พยากรณ์ กับเบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดามาหาเรา" เขาทั้งหลายจึงเข้ามาเฝ้ากษัตริย์
  32 And king David said, Call me Zadok the priest, and Nathan the prophet, and Benaiah the son of Jehoiada. And they came before the king.
 • 32 กษัตริย์ดาวิดรับสั่งว่า จงเรียกศาโดกปุโรหิต และนาธันผู้พยากรณ์ กับเบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดามาหาเรา เขาทั้งหลายจึงเข้ามาเฝ้ากษัตริย์
  32 And king David said, Call me Zadok the priest, and Nathan the prophet, and Benaiah the son of Jehoiada. And they came before the king.
 • 35 กษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งเบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดาเหนือกองทัพแทนโยอาบ และกษัตริย์ก็ทรงแต่งตั้งศาโดกผู้เป็นปุโรหิตไว้ในตำแหน่งของอาบียาธาร์
  35 And the king put Benaiah the son of Jehoiada in his room over the host: and Zadok the priest did the king put in the room of Abiathar.
 • 1:39 และศาโดก, พระสงฆ์, เอาฮอร์นของน้ำมันจากพลับพลา, และเขาเจิมตั้งซาโลมอน. และพวกเขาเป่าทรัมเป็ต. และทุกคนกล่าวว่า, “ในฐานะกษัตริย์ซาโลมอนมีชีวิตอยู่.”
  1:39 And Zadok, the priest, took the horn of oil from the tabernacle, and he anointed Solomon. And they sounded the trumpet. And all the people said, “As king Solomon lives.”
 • 1:32 กษัตริย์ดาวิดกล่าวว่า, “เสกให้ฉันศาโดก, พระสงฆ์, และนาธาน, ผู้เผยพระวจนะ, และเบไนยาห์, บุตรชายของเยโฮยาดา.” และเมื่อพวกเขาได้เข้ามาต่อพระพักตร์กษัตริย์,
  1:32 And king David said, “Summon to me Zadok, the priest, and Nathan, the prophet, and Benaiah, the son of Jehoiada.” And when they had entered before the king,
 • 2:35 และพระมหากษัตริย์ได้รับการแต่งตั้งเบไนยาห์, บุตรชายของเยโฮยาดา, ในสถานที่ของเขามากกว่ากองทัพ. และเขาได้รับการแต่งตั้งศาโดก, พระสงฆ์, ในสถานที่ของอาบียาธา.
  2:35 And the king appointed Benaiah, the son of Jehoiada, in his place over the army. And he appointed Zadok, the priest, in place of Abiathar.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2