×

wadi แปลว่า

การออกเสียง   wadi การใช้

ประโยค

 1. หุบเขาวาดี ชับ และหลุมน้ำบิมมาห์ ซิงก์โฮล
  Wadi Shab and the Bimmah Sinkhole

คำอื่น ๆ

 1. "wade-giles" แปล
 2. "wade-giles romanization" แปล
 3. "wader" แปล
 4. "waders" แปล
 5. "wade–giles" แปล
 6. "wadi ad-dawasir" แปล
 7. "wadi al maawil" แปล
 8. "wadi al-husein mosque" แปล
 9. "wadi-us-salaam" แปล
 10. "waders" แปล
 11. "wade–giles" แปล
 12. "wadi ad-dawasir" แปล
 13. "wadi al maawil" แปล
ไซต์เดสก์ท็อป

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 WordTech