×

wage scale แปลว่า

การออกเสียง:   wage scale การใช้

คำอื่น ๆ

 1. "wage increase" แปล
 2. "wage rate" แปล
 3. "wage rate variance" แปล
 4. "wage reduction" แปล
 5. "wage rise" แปล
 6. "wage schedule" แปล
 7. "wage war" แปล
 8. "wage war against" แปล
 9. "wage-earner" แปล
 10. "wage reduction" แปล
 11. "wage rise" แปล
 12. "wage schedule" แปล
 13. "wage war" แปล
ไซต์เดสก์ท็อป

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 WordTech