เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

attractive force การใช้

"attractive force" แปล  
ประโยคมือถือ
  • 1) สนามแม่เหล็กแรงและแรงที่น่าสนใจ
    1) Strong magnetic field and strong attractive force .
  • สาเหตุ: แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลน้อยและมีพลังงานอิสระพื้นผิว (แรงตึงผิว) ต่ำ
    Reason: Intermolecular attractive force is small and surface free energy (surface tension) is low
  • ที่มีประสิทธิภาพพลังดึงดูดที่สั้นอยู่ในช่วงที่เก็บเข้าด้วยกันอนุภาคภายในนิวเคลียสของอะตอม
    A powerful short-ranged attractive force that holds together the particles inside an atomic nucleus.