เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

rational การใช้

"rational" แปล  
ประโยคมือถือ
 • อารยธรรมตั้งอยู่บนพื้นฐาน ของความคิดที่มีเหตุผล
  Civilization is based on rational thought.
 • ไพ่แค่บอกว่าสถานการณ์ แรกสุดเท่านั้นที่มีเหตุผล
  The cards say only your top layer is rational.
 • หรือไม่ เขาก็เป็นคนมีเหตุผล และคุณกำลังเข้าใจผิด
  Or maybe he's the rational one and you're making the mistake.
 • ใช่ มันต้องมี คำอธิบายที่มีเหตุผลสำหรับเรื่องนี้
  Yeah, there's got to be a rational explanation for this.
 • ดังนั้นมันก็มีเหตุผล ที่จะหลีกเลี่ยงควมเจ็บปวด
  So it--it's rational to avoid that pain.
 • ก็เหมือนกับผู้หญิงบ้าหลักการ คิดเยอะทั่วไปจะทำ
  Like any other sane, rational, well-adjusted woman would do.
 • ทำให้ฉันรู้ว่า เธอเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลเอาซะเลย
  Shows i'm not dealing with a rational person.
 • เป็นการคุยกันตามเหตุตามผล ของชายที่มีเหตุผล 2 คน
  Rational discussion between two reasonable men.
 • เรามาคุยกันดีกว่า แบบแวมไพร์ที่มีเหตุผลเหมือนเรา
  Let's just talk about this, like the two rational vampires that we are.
 • แต่พอคุณฟังไปเรื่อยๆ คุณจะเริ่มมองเห็นภาพมากขึ้น
  And first, it's gonna sound ridiculous but... the longer I talk, the more rational it's going to appear.
 • ความรู้สึกฉันตอนนี้ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ ไม่มีเหตุผล
  You know what I feel is not scientific. It's not rational.
 • ถูกต้อง,งั้นเรายังไม่มี คำอธิบายที่มีเหตุผลใช่มั้ย
  Right, so there's no rational explanation then?
 • แล้วทำไมสมองส่วนนี้ ถึงได้พ่ายต่อความลุ่มหลงกันนะ
  And yet somehow your rational brain is losing the argument, which is interesting.
 • ไม่มีอะไรเลยที่จะอธิบาย หลักคิดอย่างมีเหตุผล
  There's nothing that defies rational thought.
 • ความสำคัญของโภชนาการที่มีเหตุผลสำหรับสาธารณสุข
  The importance of rational nutrition for public health
 • การกำหนดค่าน้ำมันทางเหตุผลคือการประหยัดพลังงาน;
  rational oil-way configuration is energy saving;
 • ขนาด. ตัวเลือกนี้ไม่ได้ทำอย่างมีเหตุผลโดยเหตุผล
  er dimensions. This choice is not made logically by the rational
 • นั่นคือเหตุผลที่คุณอธิบายเกี่ยวกับอารมณ์เธอ
  That's your rational explanation of her emotional response.
 • สมองส่วนเหตุผลตัดสินแล้วว่าเขามันบ้านนอกและงี่เง่า
  My rational brain knows he's a hillbilly and an idiot.
 • สนับสนุนการปรับทัศนคติทางธุรกิจที่สมเหตุสมผล
  Fostering a Rational Business Mindset
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:   1  2  3