เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

sabbath การใช้

"sabbath" แปล  
ประโยคมือถือ
 • แต่อย่าได้คิดแม้แต่น้อย ที่จะขายเบียร์บนนั้นได้
  But don't think for one minute that you can sell beer on the Sabbath.
 • พระองค์ก็ห้ามทำงานในวันสะบาโต แต่ท่านก็มาที่นี่
  He also forbids labor on the Sabbath, and yet here you are.
 • ฉันตระหนักดีว่าในวันพรุ่งนี้เป็น วันสะบาโตของคุณ
  I realize that tomorrow is your Sabbath.
 • สะบาโตแห่งพันธสัญญาใหม่ สัจธรรมพื้นฐาน, วันสะบาโต
  The Sabbath of the New Covenant basic truth, sabbath
 • สะบาโตแห่งพันธสัญญาใหม่ สัจธรรมพื้นฐาน, วันสะบาโต
  The Sabbath of the New Covenant basic truth, sabbath
 • สัญญาของที่ดินใหม่เพื่ออับราฮัมเชื่อในพระคริสต์
  Sabbath as a memorial of creation, given the relationship with God
 • ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของงานโรงเรียนวันสะบาโต
  Importance and Purpose of Sabbath School Work
 • วันอะไรของสัปดาห์คือวันสะบาโตในพระคัมภีร์ไบเบิล
  What Day of the Week Is the Sabbath in the Bible...
 • 47:1 สวดสวด. เพื่อลูกหลานของโคราห์, ในวันเสาร์ที่สอง.
  47:1 A Canticle Psalm. To the sons of Korah, on the second Sabbath.
 • คุณจะยอม หรือไม่ยอม ถอนตัวออกจากพิธีทางศาสนา
  Would you or would you not pull an ass out of a pit on the sabbath?
 • วันสะบาโต วันนมัสการที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์
  Holy Worship Day, the Sabbath Day
 • คุณจะยอมถอนตัวออกจากพิธีทางศาสนาหรือเปล่า
  Would you pull an ass out of a pit on the sabbath?
 • วันนั้นเป็นวันจัดเตรียม และวันสะบาโตก็เกือบจะถึงแล้ว
  23:54 Now it was the day of making ready and the Sabbath was coming on.
 • 26 จงเก็บหกวัน แต่ในวันที่เจ็ดซึ่งเป็นสะบาโตจะไม่มีเลย"
  26 Six days ye shall gather it; but on the seventh day, which is the sabbath, in it there shall be none.
 • 54 วันนั้นเป็นวันจัดเตรียม และวันสะบาโตก็เกือบจะถึงแล้ว
  54 And that day was the preparation, and the sabbath drew on.
 • 37:1 เพลงสดุดีของดาวิด, ของที่ระลึกในวันสะบาโต.
  37:1 A Psalm of David, in commemoration of the Sabbath.
 • เหตุฉะนั้นบุตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนือวันสะบาโตด้วย"
  2:28 so that the son of man is lord also of the sabbath.'
 • วันสะบาโตในพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นวันเสาร์.
  Biblical Sabbath day is Saturday.
 • 8 จงระลึกถึงวันสะบาโต ถือเป็นวันบริสุทธิ์
  8 Remember the sabbath day, to keep it holy.
 • แม่มดสถานที่มืดใช สำหรับพวกเขาวันสะบาโต.
  A place dark witches use for their Sabbath.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:   1  2  3