เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

achievability แปล

การออกเสียง:
"achievability" การใช้
คำแปลมือถือ
  • การบรรลุถึง
  • achicourt    อาชีกูร์
  • acheta domestica    จิ้งหรีดยูโรเปียนเฮาส์
  • achievable    adj. ที่สามารถได้มา ที่เกี่ยวข้อง: ที่สามารถทำให้สำเร็จ ชื่อพ้อง: obtainable, attainable
  • acheta assimilis    จิ้งหรีดทุ่ง
  • achieve    vt. สำเร็จ ที่เกี่ยวข้อง: สัมฤทธิผล, ประสบผลสำเร็จ, บรรลุ ชื่อพ้อง: complete, finish, execute
  • acheta    สกุลอะคีตา
  • achieve a decisive victory    v. exp. ชนะขาดลอย [cha na]
  • acheson process    กระบวนการแอชีซัน
  • achieve one 's purpose    v. exp. สมใจ [som jai]
ความหมาย