เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

analysis แปล

สัทอักษรสากล: [ ə'næləsis ]  การออกเสียง
พหูพจน์: analyses   
"analysis" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. การวิเคราะห์
  ที่เกี่ยวข้อง: การพิเคราะห์, การนำมาแยกเป็นส่วนๆ เพื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ ชื่อพ้อง: separation, breakdown
  2) n. จิตวิเคราะห์
  ที่เกี่ยวข้อง: การวิเคราะห์ทางจิตใจ ชื่อพ้อง: psychotherapy, depth psychiatry
  3) n. ผลการวิเคราะห์
 • amortized analysis    การวิเคราะห์แบบถัวเฉลี่ย
 • analysis of algorithms    การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
 • analysis of covariance    การวิเคราะห์สมการการถดถอยเชิงซ้อน การวิเคราะห์แบบแฟคทอเรียล การวิเคราะห์จําแนกประเภท การวิเคราะห์ทางสถิติ การวิเคราะห์วิถีเส้นทาง การวิเคราะห์แบบตัดขวาง ทฤษฎีของเบส์ ความแปรปรวนทางสถิติ การวัดค่าการ
 • analysis of variance    กระบวนการสโตแคสติก การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์สมการการถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ทฤษฎีเกมส์ การวิเคราะห์ความน่าจะเป็น วิธีทางสถิติ ความถี่ของการกระจายตัว การวิ
 • analysis result    ผลการวิเคราะห์ ผลวิจัย
 • analysis situs    ทอพอโลยี โทโพโลยี
 • analysis system    n. exp. ระบบการวิเคราะห์ [ra bop kān wi khrǿ]
 • behavior analysis    n. exp. การวิเคราะห์พฤติกรรม [kān wi khrǿ phreut ti kam]
 • biological analysis    การวิเคราะห์ทางชีววิทยา เทคนิคทางชีววิทยา
 • causal analysis    n. exp. การวิเคราะห์เชิงเหตุผล [kān wi khrǿ choēng hēt phon]
 • certificate of analysis    n. exp. ใบสำคัญแสดงการวิเคราะห์ [bai sam khan sa daēng kān wi khrǿ]
 • chemical analysis    ความเข้มข้นทางเคมี องค์ประกอบทางเคมี การตรวจหาสารเคมี เทคนิคการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ทางเคมี วิธีการวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
 • cladistic analysis    แคลดิสติกส์
 • classical analysis    n. exp. การวิเคราะห์เชิงแบบฉบับ [kān wi khrǿ choēng baēp cha bap]
 • clinical analysis    n. exp. - พยาธิวิทยาคลินิก [pha yā thi wit tha yā khli nik] - วิชาพยาธิวิทยาคลินิก [wi chā pha yā thi wit tha yā khli nik]
ประโยค
 • เริ่มหาที่อยู่พิกัดของเป้าหมายจากระดับความร้อน
  Now commencing thermal and spatial analysis of all targets.
 • และเพื่อให้เราตายใจว่าเราวิเคราะห์สถานการณ์ถูก
  To ensure our attention and analysis of any given situation would then incorrectly inform our profile.
 • กัปตันไทโฟ ดรอยด์่รบพร้อมสำหรับการวิเคราะห์แล้ว
  Captain Typho, the battle droid is ready for analysis.
 • การวิเคราะห์สารเพื่อให้เปล่งแสง\ ผลวิจัยแสดงว่า
  "Emission spectro chemical analysis has revealed
 • คุณจำจนท. รอสซี่ จากหน่วยวิเคราะห์พฤติกรรมได้ไหม
  You remember ssa Rossi from the behavioral analysis unit?
 • ต้องตรวจสอบด้วบแสงอินฟราเรด เท่านั้นถึงจะดูออก
  Only infrared analysis would reveal the difference.
 • เราไม่ได้รับการวิเคราะห์ทีมพฤกษศาสตร์ได้หรือไม่
  Did we get the botany team's analysis?
 • มันจะต้องให้เวลาในการทำการวิเคราะห์ที่เหมาะสม
  It'll take me some time to do a proper analysis.
 • เขาเป็นหัวหน้าหน่วยกักกันและวิเคราะห์เชื้อโรค
  He's in charge of site containment and spore analysis.
 • เพอร์เซลทำบางอย่างเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ด้านเคมี
  Purcell was doing some sort of chemical analysis.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • an investigation of the component parts of a whole and their relations in making up the whole

 • a set of techniques for exploring underlying motives and a method of treating various mental disorders; based on the theories of Sigmund Freud; "his physician recommended psychoanalysis"
  ชื่อพ้อง: psychoanalysis, depth psychology,

 • the abstract separation of a whole into its constituent parts in order to study the parts and their relations
  ชื่อพ้อง: analytic thinking,

 • a branch of mathematics involving calculus and the theory of limits; sequences and series and integration and differentiation

 • a form of literary criticism in which the structure of a piece of writing is analyzed

 • the use of closed-class words instead of inflections: e.g., `the father of the bride'' instead of `the bride''s father''