เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

auction bridge แปล

การออกเสียง:
"auction bridge" การใช้
คำแปลมือถือ
 • อ็อกชั่นบริดจ์
 • auction     1) n. การขายโดยการประมูล ที่เกี่ยวข้อง: การขายทอดตลาด 2) vt.
 • bridge     1) n. สะพาน 2) n. ตัวเชื่อม ที่เกี่ยวข้อง: สะพาน 3) n.
 • auction block    แท่นประมูล
 • auction house    n. exp. สถาบันประมูล [sa thā ban pra mūn]
 • auction off    phrase. v. ประมูล ที่เกี่ยวข้อง: นำไปขายโดยการประมูล
 • auction sale    การประมูล
 • auction seller    n. exp. ผู้ขายทอดตลาด [phū khāi thøt ta lāt]
 • be up for auction    v. เลหลัง [lē lang]
 • dutch auction    idm. การประมูลสิ่งของโดยเริ่มจากราคาสูงและลดลงจนกว่าจะได้ผู้ซื้อ
 • items in auction    สิ่งของในการขายทอดตลาด สิ่งของในการประมูล
 • public auction    n. exp. การขายทอดตลาด [kān khāi thøt ta lāt]
 • put to auction    v. เลหลัง [lē lang]
 • sale by auction    n. exp. - การขายทอดตลาด [kān khāi thøt ta lāt] - การขายเลหลัง [kān khāi lē lang]
 • sell at auction    ขายทอดตลาด
 • sell by auction    1. v. ขายทอดตลาด [khāi thøt ta lāt] 2. v. exp. ทอดตลาด [thøt ta lāt]
ความหมาย
  คำนาม
 • a variety of bridge in which tricks made in excess of the contract are scored toward game; now generally superseded by contract bridge
  ชื่อพ้อง: auction,