เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

button-quail แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • นกคุ้ม
 • button quail    นกคุ้ม
 • striped button quail    นกคุ่มอืดเล็ก
 • quail    1) n. นกขนาดเล็กจำพวก Coturnix 2) vi. เสียขวัญ ที่เกี่ยวข้อง: ใจหาย, กลัว, กลัวมาก ชื่อพ้อง: tremble
 • quail at    phrase. v. หมดกำลังใจ ที่เกี่ยวข้อง: หมดแรง, หมดกำลัง
 • a button    เลือดกรุ๊ปเอ
 • button    1) n. กระดุม ที่เกี่ยวข้อง: ดุม, ลูกดุม ชื่อพ้อง: frog 2) n. ปุ่ม ที่เกี่ยวข้อง: สวิตช์ 3) vt. กลัด ที่เกี่ยวข้อง: กลัดกระดุม, ใส่กระดุม, ติดกระดุม
 • on the button    idm. ตรงเวลาหรือถูกสถานที่ ที่เกี่ยวข้อง: ตรงกาลเทศะ
 • bustard quail    นกคุ้ม
 • common quail    นกกระทา
 • japanese quail    n. exp. นกคุ่มญี่ปุ่น [nok khum Yī pun]
 • king quail    n. exp. นกคุ่มสี [nok khum sī]
 • quail before    หมดกําลังใจ หมดแรง หมดกําลัง
 • quail brush    ต้นเควลบุช
 • quail bush    ต้นเควลบุช
 • quail eggs    ไข่นกกระทา