เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

do-nothing แปล

การออกเสียง:
"do-nothing" การใช้
คำแปลมือถือ
  • คนเกียจคร้าน
    คนไม่ทำงานทำการ
    คนขี้เกียจ
    คนไม่ชอบทำงาน
ประโยค
  • การเป็นประธานที่ไม่ทำอะไรเลยของเธอ ทำให้ฉันต้องพิจารณาเรื่องปลดเธอออกจากตำแหน่งนี้
    Your do-nothing presidency has me seriously considering abolishing the post altogether.